Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DUYGUSAL ZEKÂ VE İŞ GÖREN PERFORMANSININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİ: MERSİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma, iş görenlerin, duygusal zekâ düzeylerinin iş gören performansına etkisinin tespit edilmesi ve buna ek olarak, demografik değişkenlerin hem duygusal zekâ düzeyi hem de iş gören performansı üzerindeki etkisinin incelenerek gerek ilgili alanyazına gerekse iş yaşantısındaki uygulamalara katkıda bulunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, “Duygusal Zekâ” ve “İş Performansı” olmak üzere toplamda iki farklı ölçekten faydalanılmıştır. Buradan hareketle, araştırmaya 300 katılımcı dâhil edilerek anket uygulaması yoluyla veriler toplanmış olup; elde edilen verilerin, “SPSS 25.0” programı vasıtasıyla analizi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, duygusal zekâ ve iş performansı arasında anlamlı bir ilişkinin varlığınının olup olmadığını incelemek için Pearson Korelasyon Analizi’nden yararlanılmış; duygusal zekâ ve iş performansının demografik değişkenler ile olan ilişkisini tespit etmek amacıyla ise T Testi ve Tek Yönlü ANOVA Testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, duygusal zekâ ile iş performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Demografik değişkenler incelendiğinde, bir taraftan, eğitim durumunun, duygusal zekâ ve iş performansı üzerinde anlamlı bir farklılığa sahip olduğu; diğer taraftan ise yaş, cinsiyet ve medeni durum etmenlerinin istatiksel olarak anlamlı bir farklılığının bulunmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.Keywords
Duygusal Zekâ, İş Performansı, İş gören, Demografik Değişkenler, İşletme.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri