Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTELERE VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN AKADEMİK MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; lise öğrencilerinde fiziksel aktiviteye ve sosyal etkinliklere katılımın akademik motivasyon üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ortaöğretim öğrencilerinden toplam 810 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen akademik güdülenme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerine başlamadan önce verilerin ön hazırlığı yapılmış ve analizlere uygun hale getirilmiştir. Basıklık ve çarpıklık katsayıları bu süreçte önemlidir. Yapılan bu araştırmada ölçeğe ilişkin elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2.00 ile +2.00 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre verilerin normal dağılım sergilediği belirlenmiş ve istatistiki analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, yüzde analizi, aritmetik ortalama, t testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; lisanslı spor yapma, fiziksel aktivite yapma ve sosyal etkinliklere katılma değişkenlerine göre akademik güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05). Lisanslı olarak spor yapan, fiziksel aktivitelere katılan ve sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre akademik güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05).Keywords
spor, akademik güdülenme, öğrenci.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri