Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTSEL SAPMA VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DAVRANIŞLARI ARASI İLİŞKİLERE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI

Bu çalışmada; örgütsel güven algılamaları ile örgütsel sapma davranışları arasında ilişkinin söz konusu olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma ana amacına bağlı olarak sorgulanacak alt amaçları ise; katılımcıların örgütsel güven algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini tespit etmek; katılımcıların örgütsel sapma davranışları ve alt bileşenlerinin düzeylerini tespit etmek; örgütsel güven algılarının örgütsel sapma davranışlarıyla ve iki kavramın alt bileşenleri arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında örgütsel güven algısı ve alt boyutlarının, örgütsel sapma davranışları ve boyutları ile ilişkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan, ilişkisel bir model deseni kurgulanmıştır. Bu amaçla, örgütsel güven ve alt boyutları olan yöneticiye güven, iş arkadaşlarına güven ve örgüte güven değişkenleri; örgütsel sapma davranışları ve alt bileşenleri olan örgütsel ve bireysel sapma değişkenleri arasındaki olası ilişkiler irdelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bankacılık sektöründe çağrı ve operasyon merkezi olarak faaliyet gösteren özel bir banka işletmesinde çalışan toplam 850 çalışan oluşturmaktadır. Veri elde etmek amacı ile Neveu (2004) ve Daboval vd. (1994) tarafından geliştirilmiş ölçek temel alınarak, Atuntaş ve Baykal (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “örgütsel güven ölçeği” ile Robinson ve Bennett (2000) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sapma” ölçekleri kullanılmıştır. Toplanan verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre örgütsel güven ve örgütsel sapma davranışları arasında orta düzeyde istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte örgütsel güven duygusundaki olumlu algılamaların, örgütsel sapma davranışlarını azaltıcı yönde etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel güven algıları ile örgütsel sapma davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, örgütsel güven duyguları olumlu olan çalışanlarda örgütsel sapma davranışlarının daha az hissedilmesi beklenen bir sonuç olacağı düşüncesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle Örgütsel güveni destekleyen uygulamaların örgütsel yaşama destek sağlayarak, örgütsel sapma davranışlarının azalmasına da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür.Keywords
Örgüt, Örgütsel Güven, Örgütsel Sapma

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri