Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME MODELİ UYARLANMIŞ SPOR EĞİTİMİ MODELİNİN ÖZ YETERLİK VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Okullarda uygulanan eğitimi destekleyici, sosyal-duygusal öğrenmeye yönelik programlar, öğrencilerin duygusal ve sosyal becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Araştırmada, Spor Eğitimi Modeline (SEM) Sosyal-Duygusal Öğrenme Modeli (SEL) uyarlanarak 16 haftalık bir program hazırlanmıştır. SEM-SEL programıyla her hafta SEL’in hedef kazanımları işlenmiş, öğrencilere hedef kazanımlarla ilgili farkındalık oluşturulması sağlanarak, programın öğrencilerin öz yeterlik ve beden eğitimi dersine yönelik tutuma etkisi incelenmiştir. Araştırma grubunu, Ankara ilinde bulunan Anadolu Lisesi 9. sınıfta öğrenim gören toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, deneysel ön-test son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Deney gruplarındaki öğrencilere 16 haftalık SEM-SEL programı; kontrol gruplarındaki öğrencilere ise mevcut öğretim programı uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği ve Genel Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi için tanımlayıcı istatistik ve Tek Yönlü Kovaryans Analizinden (One-Way ANCOVA) yararlanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik sonucunda BEDT-Ö ve GÖY-Ö son-test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklar olduğu, deney grubundaki öğrencilerin beden eğitimi dersi tutum düzeylerinde ve öz yeterliklerinde artış olduğu saptanmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilerde, beden eğitimi dersi tutum düzeylerinde düşüş olduğu, öz yeterlik düzeylerinin ise aynı düzeyde kaldığı tespit edilmiştir.Keywords
Beden eğitimi ve spor, sosyal-duygusal öğrenme, spor eğitimi modeli, öz yeterlik.

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri