Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EVLİLİK ÇATIŞMASI VE ÇATIŞMA ÇÖZÜM STİLLERİNİN MUTLULUK DÜZEYLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı evlilik çatışması ve çatışma çözüm stillerinin mutluluk düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma değişkenlerinin incelenmesinde, kişilerin demografik değişkenlerinin araştırma değişkenleri ile karşılaştırması yapılarak, katılımcıların kişisel değişkenleri bakımından araştırma değişkenlerinin farklılaşma düzeyleri incelenmiştir. Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların evlilik çatışmalarını belirlemek amacıyla Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer (1993) tarafından geliştirilen ‘Evlilik Yaşamı Anketi’ kullanılmıştır. Aynı zamanda katılımcıların çatışma çözüm stillerinin belirleyebilmek için Ayça Özen Çıplak (2006) tarafından geliştirilen ‘Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Son olarak katılımcıların mutluluk düzeylerinin belirlenebilmesi için ise Fletcher ve arkadaşları (1990) tarafından geliştirilen ‘İlişkilerde Mutluluk Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma İstanbul sınırları içerisinde yaşayan evli bireyleri (500 kişi) içermektedir. Araştırmada, betimleyici ve karşılaştırmalı istatistiksel analiz yöntemleri uygulanmıştır. Hazırlanan anket SPSS 22.0 for Windows paket programında güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada kullanılan anket verilerinin güvenilirliğini ölçmede Cronbach’s Alpha yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına bakıldığında; araştırmada çiftlerin evlilik çatışması düzeyleri ile çatışma çözüm stilleri düzeyleri arasında %78,6 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Katılımcıların evlilik çatışma düzeyleri arttıkça çatışma çözüm stilleri düzeyleri de artmaktadır (p ˂ 0,05). Ayrıca; evlilik Çatışması ile olumsuz çatışma çözme alt boyutu (r=,262; p<0,01), geri çekilme alt boyutu (r=,247; p<0,05), ÇBMÖ Düzen (r=,232; p<0,01) ve mutluluk (r=,002; p<0,05) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkili bulunmuştur. Çatışma çözme genel boyutu ile mutluluk düzeyi (r=,048; p<0,05) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Son olarak çatışma çözme alt boyutları ile mutluluk arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Olumsuz çatışma çözme alt boyutu (r=,220; p<0,05), boyun eğme alt boyutu (r=,203; p<0,05) ve geri çekilme alt boyutu (r=,249; p<0,05) mutluluk düzeyleri üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür.Keywords
Evlilik Çatışması, Çatışma Çözme Stilleri, Mutluluk

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri