Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL YÖNETİCİLERİNİN PAYLAŞIMCI LİDERLİK DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul yöneticilerinin paylaşımcı liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algılarını incelemek ve bu algıların cinsiyet, öğenim durumu, kıdem, okulda çalışma süresi ve mevcut yönetici ile çalışma süresi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 öğretim yılında Siirt il merkezinde bulunan 33 lisede görev yapan 721 branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile seçilen 12 okulda görev yapan toplam 210 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamı aracı olarak ‘Okul Müdürlerinin Paylaşımcı Liderlik Davranışları Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, genel olarak okul yöneticilerinin paylaşımcı liderlik davranışlarına ilişkin öğretmen algılarının ‘iyi düzeyde’ olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada cinsiyet, kıdem, okulda çalışma süresi ve mevcut yönetici ile çalışma süresi değişkenlerine göre okul yöneticilerinin paylaşımcı liderlik davranışlarıyla ilgili öğretmen algıları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Araştırma sonucuna göre bazı önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Anahtar Kelimeler: Paylaşımcı liderlik, branş öğretmeni, okul müdürü, lise

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri