Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACI ADÖLESANLARIN GELECEK BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın temel amacı Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan adölesan dönemindeki Suriyeli sığınmacıların gelecek beklentilerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcıları Ankara Altındağ ilçesi Önder Mahallesinde yaşayan ve 100 Suriyeli adölesan bireyden oluşmaktadır. Araştırma materyallerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Uygulanan anket formu iki aşamadan oluşmuştur. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, aile, eğitim, meslek, eğitim düzeyi, gelir düzeyi vb. sosyo-demografik bilgiler, ikinci bölümde ise ergenlere yönelik gelecek beklentisi ölçeğinden oluşan anket formu kullanılmıştır. Bu araştırmada cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik düzey bağımsız değişkenleri dikkate alınarak, cinsiyet durumuna göre T-Testi; yaş, ekonomik durum, etnik köken, eğitim düzeyi gibi diğer faktörlere göre Tek Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Suriyeli sığınmacı adölesanların gelecek beklentilerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu değerlendirmelerin sonucuna göre, gelecek beklentisi adölesanların cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05). Gelecek beklentisinin adölesanların yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0.05). Araştırma kapsamına alınan adölesanların gelecek beklentilerinin düzenli gelire sahip olma, beklentilerinin karşılanma durumu, geleceğe umutla bakma durumu, gelecekte iyi fırsatlar yakalama durumuna göre anlamlı bir fark gösterdiği saptanmıştır (p<0.05).Keywords
Adölesan dönemi, Gelecek beklentisi, Suriyeli sığınmacı, Zorunlu göç

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri