Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GÜREŞÇİLERDE TUTKUNLUK İLE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK İLİŞKİSİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı; üniversite takımlarındaki güreşçilerin tutkunluk ile zihinsel dayanıklılıkları arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Örneklem grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında üniversiteler arası Türkiye güreş şampiyonasına katılan 76 erkek güreşçi oluşturmuştur. Araştırma verileri; Madrigal ve ark., (2013) tarafından geliştirilen, Erdoğan (2016) tarafından Türkçe ‘ye uyarlanan Sporda Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği ve Vallerand ve ark., (2003) tarafından geliştirilen, Kelecek ve Aşçı (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan Tutkunluk Ölçeği ile elde edildi. Verilerin normal dağılımı nedeniyle parametrik testler kullanılmıştır. Ayrıca tutkunluk ve zihinsel dayanıklılık arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlendi. Araştırmada elde edilen bulgulara göre güreşçilerin zihinsel dayanıklılığı ile tutkunluk ölçeğinin bütünü ve alt boyutlarının güreştiği stile göre puan ortalamaları arasında grekoromen stil güreşçiler lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Güreşçilerin kaç yıl güreş yaptığına göre, tutkunluk ölçeğinin bütünü ile tutkunluk ölçeğinin alt boyutlarının puan ortalamaları arasında pozitif yönde 5-7 yıl arası güreşenler lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Güreşçilerin günde kaç saat akıllı telefon kullandıklarına göre, zihinsel dayanıklılık ölçeğinin bütünü ile tutkunluk ölçeğinin bütünü ve uyumlu tutkunluk ve takıntılı tutkunluk alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları arasında fark olduğu bu farkın 1 saat akıllı telefon kullanan güreşçilerin puanı ile 5 saat ve üzeri akıllı telefon kullanan güreşçilerin puanları arasında olduğu görülmüştür. Güreşçilerin spor yapma amacına göre, zihinsel dayanıklılık ölçeğinin bütünü ile takıntılı tutkunluk alt boyutu, düzeylerine ilişkin puan farkının sosyo kültürel aktivite amaçlı spor yapanların puanı ile kişisel amaçlı spor yapanların arasında olduğu görülmüştür. Güreşçilerin sporda zihinsel dayanıklılık ölçeği puan ortalaması ile tutkunluk ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Güreşçilerin zihinsel dayanıklılığındaki değer artışı ile güreşçilerin tutkunluk ölçeği ve olumlu tutkunluk ile takıntılı tutkunluk alt boyutu puanlarının da arttığı görülmüştür.Keywords
Güreş, tutkunluk, zihinsel dayanıklılık

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri