Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BANKA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe istihdam edilen işgörenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi ve örgütsel sinizmin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş, çalışma süresi ve aylık gelir olarak belirlenen demografik faktörler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın evrenini 2020 yılında Mersin ilindeki banka çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma evrenini temsil edebilecek büyüklükte örneklem sayısına ulaşıncaya kadar kolayda örneklem yöntemiyle veri toplanmıştır. (n=141). Çalışmada veri toplamak amacıyla Brandes, Dharwadker ve Dean (1999) tarafından oluşturulan ve Kalağan (2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ‘’Örgütsel Sinizm Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veri analizlerinde SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Veri analizlerinde tanımlayıcı istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma), bağımsız gruplarda t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda demografik değişkenler yardımıyla üç boyut düzeyinde incelenen banka çalışanlarının örgütsel sinizm boyutunun orta düzeyli olduğu belirlenmiştir. Örgütsel Sinizm ve alt boyutlarında medeni durum, cinsiyet, yaş, aylık gelir ve çalışma süresi faktörlerine göre anlamlı farklılıklar oluştuğu belirlenmiştir. Diğer yandan örgütsel sinizmin eğitim durumuna göre farklılaşmadığı bulgulanmıştır.Keywords
Örgütsel sinizm, demografik faktörler, bankacılık sektörü

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri