Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Giresun ili merkez ilçede bulunan iki ortaokulda öğrenim gören 502 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrencilerin sınıf düzeyleri incelendiğinde; 6. sınıfta 173, 7. sınıfta 164, 8. sınıfta 165 öğrenci bulunmaktadır. Cinsiyete göre ise; 242 erkek, 260 kız öğrenci olduğu görülmüştür. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çevresel Tutum Ölçeği (ÇTÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programında analiz edilmiştir. Araştırmanın genel amacı çerçevesinde toplanan verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için, betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve aritmetik ortalama kullanılmış, bağımsız değişkenler arasındaki farklılıkların tespiti için ise bağımsız t-testi ve tek faktörlü ANOVA testlerinden yararlanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin sınıf düzeylerine ve cinsiyetlerine göre farklılıklarının olduğu belirlenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Çevre, tutum ölçeği, Ortaokul öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri