Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SOSYAL SERMAYENİN ÖRGÜTSEL PERFORMANS VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Sosyal sermaye kavramı, temelinde güven, birlik ve bütünlük duygusunu barındıran, kişiler arasındaki işbirliğini teşvik eden ve bu sayede kişilerin birlikte çalışmasını mümkün kılan, hem toplumsal hem de ekonomik gelişmeye katkı sağlayan bir kavramdır. Sosyal sermaye kavramının, farklı disiplinler arasında oldukça fazla dikkat çektiği görülmektedir. Bunun nedeni, sosyal sermayenin hem kişi performansını hem de örgüt performansını olumlu yönde etkilemesidir. Ayrıca sosyal sermaye kavramı, örgütlerde performansın arttırılması için gerekli olan maddi ve maddi olmayan varlıkları elde etmede önemli bir rol oynamaktadır. Örgütler için çalışanların duyguları, tutumları ve davranışları kritik bir öneme sahiptir. Örgütsel bağlılık, çalışanların sorumluluklarını yerine getirirken örgütün amaç ve hedeflerini göz önünde bulundurması ve gönüllü olarak hareket etmesi olarak ifade edilmektedir. Bu açıdan, örgütlerin hedeflere ulaşma konusunda örgütsel bağlılıkları olan çalışanlara sahip olmaları çok önemlidir. Bu bağlamda, daha yüksek bir sosyal sermaye teşvik edilerek örgütsel bağlılık arttırılabilmektedir. Bu çalışma, sosyal sermaye ile örgütsel bağlılık ve sosyal sermaye ile örgütsel performans arasında ilişki olup olmadığının ve sosyal sermayenin, örgütsel bağlılık ve örgütsel performans üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan personellerden oluşan 250 katılımcıya anket çalışması uygulanmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 18 paket programıyla analiz edilmiştir. Daha sonra ölçeklerin güvenirlilikleri test edilmiş, frekans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır, elde edilen araştırma bulguları ise son bölümde sunulmuştur.Keywords
Sosyal Sermaye, Örgütsel Performans, Örgütsel Bağlılık

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri