Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERGENLERDE SORUMLULUK İNANÇLARI VE SÜREKLİ KAYGI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanınamacı, ergenlerde arttırılmış sorumluluk ve sürekli kaygı ilişkisini incelemek ve ergenlerde arttırılmış sorumluluk ve sürekli kaygı düzeylerinin bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir.Araştırmanın evreni 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İzmir ili,Konak ve Karabağlar ilçelerinde öğrenim gören lise dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır.Araştırmanın örneklemini ise,230 kız ve 167 erkek olmak üzere toplam 397 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında, Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeği (SİAFBÖ),Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler "Bağımsız Örneklemler T-Testi" , "Çok Faktörlü Varyans Analizi" ve "Tukey Testi" teknikleriyle çözümlenmiştir. Korelasyon analizi için Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.Sorumluluk İnançlarını Arttıran Faktörleri Belirleme Ölçeği (SİAFBÖ)'nün lise örneklemine uygun olup olmadığını belirlemek için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Çalışma sonunda, ergenlerde arttırılmış sorumluluk ile alt boyutları ve sürekli kaygı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.Anne öğrenim düzeyi ve baba öğrenim düzeyine göre arttırılmış sorumluluk düzeylerinin farklılaşmadığı saptanmıştır. Cinsiyete göre ise arttırılmış sorumluluk düzeylerinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Cinsiyet vebaba öğrenim düzeyine göre ergenlerde sürekli kaygı puan ortalamalarının farklılaştığı tespit edilmiştir. Anne öğrenim düzeyine göre ise ergenlerde sürekli kaygı puan ortalamalarının farklılaşmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Ergenlik,Arttırılmış Sorumluluk,Sürekli Kaygı

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri