Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Çocuğa kazandırılmak istenen en temel becerilerden birisinin okuma becerisidir. Okuma becerisinin kazanılmasından sonra bu becerinin devamlılığın sağlanması ve yaşam boyu devam etmesi okuma alışkanlığı konusunda oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu alışkanlığın kazanılmasında ise pek çok değişken belirleyici olmaktadır. Bu araştırma ile ilkokul öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda, öğrencilerin tutumlarının cinsiyete, sınıf düzeyine, sosyoekonomik düzeye, annenin eğitim düzeyine ve babanın eğitim düzeyine göre değişiklik gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama çalışması modeline uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırma verileri “İlkokul Öğrencileri İçin Okuma Alışkanlığı Ölçeği” ile toplanmış ve verilerin analizinde SPSS 22 paket programı kullanılmıştır. İkili küme karşılaştırmalarında “bağımsız gruplar t-testi”, ikiden fazla grupların karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA), varyansların eşit olmaması durumunda ise Welch testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ilkokul öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının sınıf düzeyine, sosyoekonomik düzeye, annenin eğitim düzeyine ve babanın eğitim düzeyine göre farklılık göstermediği, cinsiyet değişkeninde ise erkek öğrencilerin okuma alışkanlıklarının kız öğrencilerden daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
İlkokul Öğrencileri, Okuma, Okuma Alışkanlığı, Tutum

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri