Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AVRUPA ÜNİVERSİTELERİ TENİS ŞAMPİYONASI’NA KATILAN ANTRENÖRLERİN PERSPEKTİFİNDEN ANTRENÖR-SPORCU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Avrupa Üniversiteleri Tenis Şampiyonası’ na katılan antrenörlerin algıları çerçevesinde antrenör-sporcu ilişkisi düzeylerinin ve ilişki alt boyutlarının cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve çalışma süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmada amaçsal örnekleme stratejilerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bir araştırmada gözlem birimleri belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Bu durumda örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan birimler, örnekleme alınırlar (Büyüköztürk ve diğ., 2013). 2019 yılında Karadağ’ ın başkenti Podgorico’ da gerçekleşen Avrupa Üniversiteleri Tenis Şampiyonası’ na katılan 18 farklı ülkeden (İsviçre, Avusturya, Arnavutluk, Fransa, Almanya, Yunanistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Norveç, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, Türkiye, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Hırvatistan) toplam 31 üniversitenin tenis antrenörü çalışmanın katılımcı grubunu oluşturmaktadır (n=31). Katılımcılar çalışmada gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla katılımcılara, araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Jowett ve Ntoumanis (2004) tarafından geliştirilen Antrenör-Sporcu İlişkisi Ölçeği (The Coach-Athlete Relationship Questionnaire/CART-Q) nin antrenörler için olan formu uygulanmıştır. Araştırmaya başlanmadan önce ölçeğin kullanım izni ilgili bilim insanlarından yazılı olarak alınmıştır. Araştırma kapsamında Karadağ’ ın başkenti Podgorica’ ya gidilmiş ve ölçekler yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 26.0 paket programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimleyici istatistiklerin yanı sıra t-testi, Shapiro-Wilk testi, Levene testi, Kruskall-Wallis H testi, Mann Witney U testi ve ANOVA teknikleri aracılığıyla analiz edilmiştir. Hata payı 0,05 olarak kabul edilmiştir (p<0,05). Araştırma bulgularına göre, antrenör-sporcu ilişkisi alt boyutlarında ilişkisi merak edilen antrenör yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu ve çalışma süresi değişkenlerine bağlı olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Özellikle ulusal literatürde bu alanda yeterince çalışmanın olmaması, yapılan çalışmaların da ağırlıklı olarak sporcu perspektifinden ele alınması (Bezci, 2016; Güllü, 2018; Avcı, Çepikkurt ve Kale, 2018; Ramazanoğlu, 2018; Selağzı ve Çepikkurt,2015), antrenörlerin perspektifinden konunun incelenmesi bakımından bu çalışmanın ve sonuçlarının alana ışık tutacağı düşünülmektedir.Keywords
Antrenör, Sporcu, İlişki, Tenis

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri