Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EXAMINATION OF THE EFFECTS OF INDIVIDUAL AND TEAM ATHLETES REGARDING SPORTS CHARACTER SUB-DIMENSIONS DIFFERENCES

Bu araştırmanın amacı, bireysel ve takım sporcuların spor karakter alt boyutları farklılıklarına ilişkin etkisinin anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir spor kulüpleri ve besyoda okuyan lisanslı sporculara ve kartepe kayak merkezinde kayak yapan sporcular üzerinde anket yapılmıştır. Bu branşlar Futbol, Voleybol, Basketbol, Tenis, Dövüş Sporları, Atletizm, Güreş, Yüzme, Kayak olmak üzere dokuz branşdır. 242 “Erkek”, 139 “Kadın” olmak üzere toplam 381 sporcu gönüllü olarak katılım sağlayarak oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Jang (2013) tarafından geliştirilen, Görgüt ve Tuncel (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan “Spor Karakter Ölçeği (SKÖ)” kullanılmıştır. “Spor Karakter Ölçeği” 5’li likert tipinde 27 madde 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin analizinde ikili ortalamaların karşılaştırılmalarında bağımsız örneklem t testi ile ikiden fazla gruplar arasında ortalamaları karşılaştırmak amacıyla One way ANOVA testleri kullanılmıştır. Spor karakter ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik analiz değeri α=,84, Dürüstlük alt boyutunun α=,78, anti-sosyal alt boyutunun α=,71, merhamet alt boyutunun α=,63, sportmenlik alt boyutunun α=,55 ve adalet alt boyutunun ise α=,68 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre verilerin analizinde kullanılan spor karakter ölçeğinin güvenirliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Araştırma sonucunda, Sporcuların cinsiyeti ile alt boyutların incelenmesinde sadece merhamet (p=0,864;p>0,05) alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Ancak, diğer alt boyutlarda %95 güven seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Sporcuların Spor Dalları ile Spor Karakter Ölçeği ve Alt Boyutlarında sadece sporcuların spor dalları ile spor karakter ölçeğinin dürüstlük alt boyutu puanları arasında %95 güven seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (F(8-372)= 2,422;p=,015;p<0,05). Sporcuların Yaşları ile Spor Karakter Ölçeği ve Alt Boyutları arasındaki farklılık incelendiğinde, sporcuların yaşları ile spor karakter ölçeğinden aldıkları puanlar arasında tüm alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0,05).Keywords
Karekter, merhamet, spor

References

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri