Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TURİSTLERİN SEYAHAT MOTİVASYONLARI ve YÖRESEL MUTFAK TÜKETİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
(AN INVESTIGATION ON RELATIONSHIP BETWEEN TRAVEL MOTIVATION OF TOURISTS AND CONSUMPTIONS OF REGIONAL CUISINE )

Author : Abdullah ÜLKÜ  ; Seyit Ahmet SOLMAZ & Mahmut BARAKAZI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 310-321
    


Summary

Bu çalışmanın amacı turistlerin seyahatlerine karar verirken hangi motivasyon faktörlerinden etkilendiğini belirlemek ve seyahat motivasyonlarının yöresel yemek tüketim eğilimleri ile nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklamaktır. Çalışmada analizler için SPSS programı kullanılmıştır. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesinde kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş ve 247 anketten elde edilen veriler analiz edilmiştir. Toplanan veriler frekans analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, yöresel mutfağı tüketme isteği ile bilgi ve deneyim edinme arasında; hoşça vakit geçirme ile yöresel mutfağı tüketme isteği arasında kuvvetli düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Alışveriş yapma faktörünün yöresel mutfağı öğrenme isteği üzerinde bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bilgi ve deneyim edinme, hoşça vakit geçirme ve alışveriş yapma faktörlerinin de yöresel mutfağı tüketme isteği üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.



Keywords
Seyahat, Motivasyon, Yöresel Mutfak

Abstract

The aim of this study is to determine which motivation factors are influenced by tourists when deciding their travels and to explain how travel motivations are related to local food consumption trends. SPSS program was used for the analysis. In order to determine the sample of the study, easy sampling method was preferred and data obtained from 247 questionnaires were analyzed. The data were evaluated by frequency analysis, factor analysis, correlation analysis and simple linear regression. As a result of the study, it was determined that there was a strong significant relationship between the desire to consume local cuisine and acquiring knowledge and experience; between having a good time and wanting to consume local cuisine. It was determined that shopping factor; had a significant effect on the desire to learn local cuisine. Furthermore, factors such as acquiring knowledge and experience, having fun and shopping have a significant effect on the desire to consume local cuisine.



Keywords
Travel, Motivation, Regional Cuisine

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri