Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KELOĞLAN MASALLARINDA ŞİDDET
(Violence In Keloğlan Tales )

Author : Mualla MURAT   ; Rabia ÇATAKLI & Öznur İŞGÖREN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 19
Page : 832-853
    


Summary

Masallar içinde doğdukları toplumun kolektif şuurunu yansıtırlar. O toplumun, çeşitli olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerini, tarih içerisindeki yaşanmışlıkların sembolik aktarımlarını, insanın insana ve insanın doğaya karşı ilişkilerini, hukuk, siyaset, ekonomi, kültür, sanat, sağlık, din ve bunun gibi alanların tüm alt başlıklarıyla günlük yaşamda işlevlerini yansıtan masallar, toplumun geçmişten geleceğe çizilebilecek gen haritası için önemli materyallerdir. Keloğlan masalları, masal özellikleri açısından tamamen bir masal türü olmasına rağmen tema ve olay akışı yönünden gerçekçi hikâyelere benzerliğinden önemlidir. Keloğlan masallarında işlenen şiddet olayları, toplumdaki hangi ilişkilerle ortaya çıkarak duygu ve düşünceleri nasıl yönlendirdikleri, ilgili problem ve çözümlerin nasıl geliştiği, olaylar esnasında anlatıcının kullandığı dildeki obje, kavram, sembol ve nesnelerin ifadeleri dikkate alınarak toplumsal sorunların çözümünde kullanılabilir. Bu çalışmada 119 Keloğlan masalı içerisinden 60 masalda şiddet olgusuna rastlanılmıştır. Çalışmada gömüleme yöntemi ile sözcük analizi yapılmıştır. Gömülü kuram özünde, doğrudan doğruya veriden kuramlar, kavramlar, hipotezler ve öneriler keşfeden bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Bu yöntemde kavramların yaratılması veya oluşturulması oldukça önemli olduğu için, kavramlar ve kavramlar arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgilenilmektedir. Bu yöntemde kavram, araştırma verisinde gömülü olan sosyal bir olgu olarak görülmektedir. Bu nedenle gömülü kuramda, diğer bütün kategorilerin etrafında dönen, bir anlamda gömülü halde olan esas kategori araştırılır. Böylece esas kategori aracılığıyla davranışların nedenini açıklayan kuram/kuramlar geliştirilir (Akt. Onat Kocabıyık, 2016). Şiddet bütün dünya ülkelerinde görüldüğü gibi bizim ülkemizin de güncel sorunlarından biridir. Küreselleşmenin etkisiyle siyasi, ticari, kültürel gibi doğal sebeplerle olduğu kadar savaşlar vb. sorunlarla da toplumlar arasında hızlı bir ilişki söz konusudur. Düzensiz göçün neticesinde özellikle ekonomik sebeplerle ortaya çıkan ilişkiler, hukuk ve eğitimin yetersiz kaldığı sağlık ve ekonomi gibi ihtiyaçların baskısıyla olumsuz sonuçlar doğurmakta, bu durumda kalan insanların ilkel benlik dürtüsüyle şiddete başvurdukları günümüzde çığ gibi büyüyen bir sorun haline gelmektedir. Bu sorunun çözümlenmesi için üst düzey devlet yöneticilerine, siyasetçilere, hukukçulara görev düştüğü kadar eğitimcilere de görev düşmektedir. Bu sebeple eğitim fakültelerinde özellikle Türkçe öğretmenliğinde bu tür çalışmaların yapılarak kişilik gelişmesinde kullanılması çözüm sağlayabilir.Keywords
Eğitim, masal, şiddet

Abstract

Tales reflect the collective consciousness of the society in which they were born. Fairy tales reflecting the feelings and thoughts of that society against various events, the symbolic transfers of experiences in history, the relations of human beings against human and nature, the functions of law, politics, economy, culture, art, health, religion and the like in daily life. they are important materials for gene map that can be drawn from past to future. Although Keloğlan's tales are completely a kind of fairy tales in terms of their fairy tales, they are important because they resemble realistic stories in terms of theme and event flow. Violence events in Keloğlan's tales can be used to solve social problems by considering the relationships in society and how they direct emotions and thoughts, how related problems and solutions develop, and the expressions of objects, concepts, symbols and objects in the language used by the narrator during the events. In this study, 60 cases of violence among 119 Keloğlan tale were found. In this study, word analysis was done by embedding method. Embedded theory is essentially defined as a method of discovering theories, concepts, hypotheses, and suggestions directly from data. Since the creation or creation of concepts is very important in this method, the interrelations between concepts and concepts are dealt with. In this method, the concept is seen as a social phenomenon embedded in the research data. Therefore, in the embedded theory, the main category, which is in a sense buried around all other categories, is investigated. Thus, theories / theories explaining the cause of behaviors are developed through the main category (cf. Onat Kocabıyık, 2015). Violence is one of the current problems of our country as it is seen in all countries of the world. Under the influence of globalization, political, commercial and cultural wars as well as natural causes such as. there is a rapid relationship between problems and societies. As a result of irregular migration, relations that arise especially due to economic reasons have negative consequences with the pressure of the needs such as health and economy, where law and education are inadequate, and in this case, it becomes an avalanche problem that the people who resort to violence with the primitive self impulse. In order to solve this problem, there is a duty for senior government administrators, politicians and lawyers as well as educators. For this reason, using such studies in education faculties, especially in Turkish teaching, can be used for personality development.Keywords
Education, fairy tale, violence

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri