Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL TÜRK YAĞLI GÜREŞİNDE ŞAMANİZM'İN VE İSLAM'IN İZLERİ
(TRACES OF SHAMANISM AND ISLAM IN TRADITIONAL TURKISH OIL WRESTLING )

Author : Ünsal TAZEGÜL   & Şeyhmus ÖYÜN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 902-912
    


Summary

İlahi dinleri kabul eden toplumlar eski inançlarına ait ritüelleri tamamen reddetmemişlerdir. Eski inançlarına ait ritüellerini kabul ettikleri yeni din altında yeniden şekillendirmişlerdir. İlahi dinleri kabul eden toplumlar, eski inançlarına ait ritüellerini başta geleneksel sporları olmak üzere birçok alanda yaşatmaktadırlar. İslamiyet, Türklerin Şamanizm inancından sonra kabul ettikleri ilahi bir dindir. Güreş, insanlık tarihinin bilinen en eski ve köklü sporlarından biridir. Güreş, dünyadaki bütün toplumlarda var olmuştur. Güreşin uygulanış şekli, toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu farklılıklara, toplumun sahip olduğu inanç sistemi, coğrafi konumu ve iklimsel özellikleri etki etmektedir. Özellikle toplumların inanç sitemine ait ritüeller, güreş meydanlarında görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türklerin inanç sistemi olan Şamanizm ve İslam dininin geleneksel Türk yağlı güreşi üzerindeki etkisini ve ritüellerine yansımasını ortaya çıkarmaktır. Yapılan bu araştırma, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Yapılan okumalar sonucunda, bu iki inanç sisteminin yağlı güreş üzerinde etkisinin olduğunu ve yağlı güreşin bu inanç sistemlerine ait birçok ritüeli barındırdığı anlaşılmıştır. Bu ritüellerden bazıları şunlardır; Şamanizm inancında önemli bir yere sahip olan davul, yağlı güreş alanlarının da vazgeçilmez bir öğesidir. İslam inancında ise, davulun ilk kez İsmail peygamber tarafından çalındığına inanılmaktadır. Eskiden güreş severler Kahvehanelere asılan kırmızı dipli mumlarlar güreşlere davet edilirlerdi. Kırmızı renk Şamanizm inancında Ateş Tanrısı’nın rengidir. İslam inancında bir işe sağla başlamak sünnettir. Pehlivanlar bu sünneti kispet giyerken gerçekleştirmektedirler. Yapılan okumalar sonucunda, İslam dininin geleneksel Türk güreşi üzerindeki etkisini gösteren çalışmalar bulunurken, Şamanizm’in geleneksel Türk yağlı güreşi üzerindeki etkisini gösteren çalışmalar bulunamamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın, bundan sonra yapılacak olan çalışmalara örnek olacağı düşünülmektedir.Keywords
Şamanizm, İslam, Yağlı Güreş.

Abstract

The Societies that accept divine religions have not completely rejected the rituals of their old beliefs. They reshaped the rituals of their old beliefs under the new religion they accepted. The societies that accept divine religions sustain their rituals of their old beliefs in many areas, especially traditional sports. Islam is a divine religion accepted by the Turks after Shamanism. Wrestling is one of the oldest and deep rooted sports in human history. Wrestling has existed in all societies in the world. The style of wrestling varies from society to society. These differences are influenced by the belief system, geographical location and climatic characteristics of the society. Especially the rituals of the belief system of societies are seen in the wrestling squares. The aim of this study is to find out the effect of Shamanism and Islamic religion on traditional Turkish oil wrestling and its reflections on rituals. In this research, screening model was used. The screening model is a method that aims to describe a past or present situation as it exists. As a result of the readings, it was understood that these two belief systems had an effect on oil wrestling and that oil wrestling contained many rituals of these belief systems. Some of these rituals include; Drum, which has an important place in shamanism belief, is an indispensable element of oil wrestling areas. In Islamic beliefs, it is believed that the drum was first played by the prophet Ismail. In the past, wrestling lovers were invited to wrestling with red bottom candles hanging in coffeehouses. Red is the color of the Fire God in shamanism. It is sunnah right to start a business in Islamic faith. The wrestlers perform this sunnah while wearing a kispet. As a result of the readings, there are studies found the effect of Islamic religion on traditional Turkish oil wrestling, while there are no studies showing the effect of shamanism on traditional Turkish oil wrestling. For this reason, this study is thought to be an example of the studies that will be done from now on.Keywords
Shamanism, Islam, Oil Wrestling.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri