Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKULA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE AKRAN ZORBALIĞI DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMİNATİON OF THE RELATİONSHİP BETWEEN SOCİODEMOGRAPHİC ATTRİBUTES AND PEER BULLYİNG BEHAVİOR OF SECONDARY SCHOOL CHİLDREN )

Author : İrem DÜZGÜN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 927-941
    


Summary

ÖZET Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencileri arasında akran zorbalığı gösterme ve akran zorbalığına maruz kalma sıklığı ile sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Üsküdar, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerindeki rastgele seçilen 5 devlet ortaokulu öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma 6, 7 ve 8. sınıfa devam eden 937 (434’ü kız, 503’ü erkek) ortaokul öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin akran zorbalığı gösterme ve akran zorbalığına maruz kalma sıklığının belirlenmesi için “Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu” (Ayas ve Pişkin, 2015) kullanılmıştır. Sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan “Sosyodemografik Form” kullanılmıştır. Amaca yönelik analizler sonucunda, akran zorbalığı gösterme sıklığı yaş, başarı, psikiyatrik tanı ve tedavi, düzenli sosyal aktivite, anne-babanın hayatta olması ve sınıf seviyesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Akran zorbalığına maruz kalma sıklığı ise yaş, başarı, psikiyatrik tanı ve tedavi, psikolojik destek, düzenli sosyal aktivite ve sınıf düzeyine göre istatiksel olarak anlamlı farklılık göstermiştir. Elde edilen bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.Keywords
Akran zorbalığı, ergen, sosyodemografik özelllikler

Abstract

ABSTRACT The aim of this research is to examine the relationship between the prevalence of peer bullying and peer victimization and sociodemographic attributes among secondary school students. The sample of the study consisted of 5 randomly selected state secondary school students in Üsküdar, Ümraniye and Kadıköy districts of İstanbul. The study was carried out on 937 (434 female, 503 male) secondary school students attending 6th, 7th and 8th grade. In the research, “Peer Bullying Scale Adolescent Form” (Ayas and Pişkin, 2015) was used to determine the prevalence of peer bullying and peer victimization. Sociodemographic Form prepared by the researcher was used to determine the sociodemographic characteristics. As a result of the goal-directed analyzes, the prevalence of peer bullying has differed from statistically significantly according to age, success, psychiatric diagnosis and treatment, regular social activity, parents’ survival and class level. The findings were discussed within the framework of the relevant literature.Keywords
Peer Bullying, adolescent, sociodemographic attributes

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri