Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LİSE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTELERE VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN AKADEMİK MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
(RESEARCH ON THE EFFECT OF PARTICIPATION IN PHYSICAL ACTIVITIES AND SOCIAL ACTIVITIES ON HIGH SCHOOL STUDENTS’ ACADEMIC MOTIVATION )

Author : Mürüvvet ÖĞMEN   ; A. Yavuz AKINCI & Emrah ATAY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 20
Page : 1003-1008
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; lise öğrencilerinde fiziksel aktiviteye ve sosyal etkinliklere katılımın akademik motivasyon üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu ortaöğretim öğrencilerinden toplam 810 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada Bozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen akademik güdülenme ölçeği kullanılmıştır. Araştırma grubundan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerine başlamadan önce verilerin ön hazırlığı yapılmış ve analizlere uygun hale getirilmiştir. Basıklık ve çarpıklık katsayıları bu süreçte önemlidir. Yapılan bu araştırmada ölçeğe ilişkin elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2.00 ile +2.00 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre verilerin normal dağılım sergilediği belirlenmiş ve istatistiki analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans analizi, yüzde analizi, aritmetik ortalama, t testi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda; lisanslı spor yapma, fiziksel aktivite yapma ve sosyal etkinliklere katılma değişkenlerine göre akademik güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir (p<0.05). Lisanslı olarak spor yapan, fiziksel aktivitelere katılan ve sosyal etkinliklere katılan öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre akademik güdülenme arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p>0.05).Keywords
spor, akademik güdülenme, öğrenci.

Abstract

The aim of this research is to analyze the effects of participation in physical and social activities on high school students’ academic motivation. The study group of the research consists of 810 secondary school students. Academic motivation scale developed by Bozanoğlu (2004) was used as data collection tool. Before starting the statistical analysis of the data obtained from the research group, the data were pre-prepared and made suitable for the analysis. The kurtosis and skewness coefficients are important in this process. In this research, the skewness and kurtosis values of the data obtained from the scale were found to be between -2.00 and +2.00. According to these results, the data showed normal distribution and parametric tests were used in statistical analyzes. Frequency analysis, percentage analysis, arithmetic mean and t test were used for data analysis. As a result of the analyzes performed; There was a statistically significant difference between academic motivation according to licensed sports, physical activity and participation in social activities (p <0.05). Academic motivation levels of the students who are engaged in sports, participated in physical activities and participated in social activities were found to be higher. There was no statistically significant difference between academic motivation according to gender (p> 0.05).Keywords
sports, academic motivation, student

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri