Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PAZAR YÖNLÜLÜK VE YENİLİK PERFORMANSININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF MARKET ORIENTATION AND INNOVATION PERFORMANCE ON BUSINESS PERFORMANCE: A RESEARCH ON KONYA AUTOMOTIVE SUBSIDARY INDUSTRY BUSINESSES )

Author : Bilal ERDEM   & Vural ÇAĞLIYAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1196-1213
    


Summary

Günümüzde küreselleşme olgusunun kendini daha fazla hissettirmesi, işletmeler için çok daha zorlayıcı bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bu zorlu ve hızlı değişim gösteren piyasa şartlarında işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için çevre şartları doğrultusunda sürekli olarak uyum sağlaması gerekmektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı, Konya Otomotiv Yan Sanayi işletmelerinde, pazar yönlülük ve yenilik performansının, işletme performansı üzerine etkisini yapısal eşitlik modellemesiyle araştırmaktır. Pazar yönlülük, müşteri yönlülük, rakip yönlülük ve fonksiyonlar arası koordinasyon boyutlarıyla; yenilik performansı ise; ürün yeniliği, süreç yeniliği, pazarlama yeniliği, organizasyonel yenilik, teknolojik yenilik boyutlarıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Anket tekniği kullanılarak Konya Otomotiv Yan Sanayi işletmelerine uygulanmış ve 152 işletmeden elde edilen araştırma verileri SPSS 24.0 analiz programı ve yapısal eşitlik modelinin çözümlenmesinde kullanılan AMOS paket programından yararlanılmıştır. Yapısal eşitlik modeliyle birincil düzey faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, yol diagramı oluşturularak hipotezler test edilmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda yorumlamalar yapılmıştır.Keywords
Yapısal Eşitlik Modeli, Pazar Yönlülük, Yenilik Performansı, İşletme Performansı

Abstract

Nowadays, the fact that globalization makes itself felt more and more creates a more challenging competitive environment for enterprises. In these challenging and rapidly changing market conditions, businesses must constantly adapt to environmental conditions in order to gain competitive advantage and survive. The aim of this research is to investigate the effect of market orientation and innovation performance on the performance of enterprises in Konya Automotive Supply Industry by using structural equation modeling. Market orientation is tried to be investigated in dimensions of customer orientation, competitor orientation and inter-function coordination; innovation performance; is tried to be investigated in dimensions of product innovation, process innovation, marketing innovation, organizational innovation, technological innovation. SPSS 24.0 analysis program and AMOS package program used in the analysis of structural equation model were used in the survey data obtained from 152 enterprises. With the structural equation model, primary level factor analysis, confirmatory factor analysis, reliability analysis, path diagram were created and hypotheses were tested and interpretations were made according to the results obtained.Keywords
Structural Equation Model, Market Orientation, Innovation Performance, Business Performance

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri