Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
(THE EFFECTS OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS ON FACTOR EFFICIENCY: PANEL DATA ANALYSIS FOR RISING MARKET ECONOMIES )

Author : Burcu KILINÇ SAVRUL   & Onur YAĞIŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1355-1366
    


Summary

Çalışmada, yükselen piyasa ekonomisi 15 ülke; Arjantin, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, Kolombiya, Letonya, Macaristan, Malezya, Meksika, Polonya, Rusya, Tayland, Türkiye, Ukrayna için doğrudan yabancı yatırım, yurtiçi tasarruf düzeyi, toplam rezervler ve dış ticaretin toplam faktör verimliliği üzerindeki etkisi [2000-2017] dönemine ait yıllık veriler kullanılarak yatay kesit bağımlılığını göz önünde bulunduran panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Serilerin durağanlığı; yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci kuşak birim kök testlerinden Smith vd. Bootstrap (2004) testiyle incelenmiştir, eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Westerlund (2008) tarafından geliştirilen Durbin-H (Durbin-Hausman) testi ile analiz edilmiştir. Eşbütünleşme analizinden sonra uzun dönem katsayılarını tahmin etmek için AMG (Arttırılmış Ortalama Grup tahmincisi, Augmented Mean Group estimator) yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; doğrudan yabancı yatırım, yurtiçi tasarruf düzeyi, toplam rezervler ve dış ticaretin toplam faktör verimliliği üzerindeki etkilerine bakıldığında doğrudan yabancı yatırımların, yurtiçi tasarrufların ve dış ticaretin pozitif toplam rezervlerin ise negatif istatistiki olarak anlamlı etkilerinin oldukları görülmektedir.Keywords
Doğrudan Yabancı Yatırım, Toplam Rezervler ve Dış Ticaret, Toplam Faktör Verimliliği, Panel Veri Analizi

Abstract

In this study, 15 emerging market economies; Argentina, Brazil, China, South Africa, India, Colombia, Latvia, Hungary, Malaysia, Mexico, Poland, Russia, Thailand, Turkey, foreign direct investment to Ukraine, domestic savings level, total reserves and external impact on total factor productivity trade [ 2000-2017] period, using panel data analysis method which takes into account the horizontal cross-sectional dependence. Stability of series; Smith et al. The presence of cointegration relationship was analyzed by Durbin-H (Durbin-Hausman) test developed by Westerlund (2008). AMG (Augmented Mean Group estimator) was used to estimate long-term coefficients after cointegration analysis. method was used. In the results of working; When the effects of foreign direct investment, domestic savings level, total reserves and foreign trade on total factor productivity are examined, it is seen that direct foreign investments, domestic savings and foreign trade positive total reserves have negative statistically significant effects.Keywords
Foreign Direct İnvestment, Total Reserves And Foreign Trade, Total Factor Productivity, Panel Data Analysis

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri