Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YALIN VE ÇEVİK TEDARİK ZİNCİRİ STRATEJİLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİLERİ: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(AFFECTS OF LEAN AND AGILE SUPPLY CHAIN STRATEGIES ON BUSINESS PERFORMANCE: A FIELD STUDY IN TEXTILE SECTOR )

Author : Oğuz Emre BALKAR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 21
Page : 1376-1384
    


Summary

Küreselleşen dünyada modern işletmecilik, ülkelerin değişen stratejileri ve uluslararası ticari riskler ile yeni bir anlam kazanmıştır. Böyle bir ortamda firmalar, ekonomik büyümelerini sürdürmek ve rakiplerine üstünlük sağlamak için etkin bir tedarik zinciri ağına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yüzden günümüzde tedarik zinciri yönetimi, rekabet avantajı sağlama yolunda stratejik bir araç olarak görülmektedir. Bu çalışmada; yalın tedarik zinciri stratejisi, çevik tedarik zinciri stratejisi ve işletme performansı kavramları üzerinde durulmuştur. Yalın ve çevik tedarik zinciri stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren tekstil işletmelerinde çalışan 100 kişiye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına aktarılmıştır. Frekans, korelasyon ve regresyon analizlerinin ardından yalın tedarik zinciri stratejisinin işletme performansını pozitif yönde ve anlamlı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, bulgular çevik tedarik zinciri stratejisinin de işletme performansını olumlu etkilediği sonucunu göstermektedir. Bulgular, yorumlanarak ilgili yazınla karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarının ve geleceğe yönelik önerilerin ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Yalın ve Çevik Tedarik Zinciri Stratejileri, İşletme Performansı, Tedarik Zinciri Yönetimi.

Abstract

Modern business has gained a new meaning with the changing strategies of the countries and international commercial risks in the globalizing world. In such an environment, companies need an efficient supply chain network to maintain their economic growth and superiority to their competitors. That’s why nowadays, supply chain management is seen as a strategic tool for providing competitive advantage. In this study; lean supply chain strategy, agile supply chain strategy and business performance concepts were emphasized. In order to examine the effects of lean and agile supply chain strategies on business performance, a questionnaire was applied to 100 employees who work in textile companies operating in Kahramanmaraş. The obtained data were transferred to the SPSS program. After frequency, correlation and regression analysis, it is found that lean supply chain strategy has a positive and significant effect on business performance. In addition, findings show that the agile supply chain strategy also positively affects business performance. Findings were interpreted and compared with the related literature. The results of the analysis and the proposals for the future are thought to contribute to the relevant literature.Keywords
Lean and Agile Supply Chain Strategies, Business Performance, Supply Chain Management.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri