Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7-10 YAŞ ARALAĞINDAKİ ANNE VE BABASI BOŞANMIŞ ÇOCUKLARDA DAVRANIŞ PROBLEMİ ANALİZİ
(THE STUDY OF BEHAVIOURAL PROBLEMS OF CHILDREN BETWEEN AGES 7-10 WITH DIVORCED PARENTS )

Author : Zübeyde ÇİNAR   & Sinem GÖNENLİ TOKER  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 113-129
    


Summary

Problem Tanımı: Bu çalışmanın amacı 7-10 yaş, anne-babası boşanmış çocuklarda görülen davranış problemleri ve sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkini incelenmesidir. Ayrıca ailelerin sosyodemografik özelliklerinin davranış problemleri, duygusal sorunlar, Dehb, akran sorunları ve sosyal davranış problemleri olarak gruplandırılan güçlüklerin analizinin yapılmasıdır. Ailelerin sosyodemografik özelliklerinin davranış problemlerine olası etkileri incelenerek boşanmış aile çocukları arasındaki farkların incelenmesi de amaçlanmıştır Yöntem: İstanbul iline bağlı Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde bulunan ilkokullardan veri toplanmıştır. 7-10 yaş arası anne-babası boşanmış 111; anne-babası boşanmamış 111 çocuk olmak üzere toplam 222 çocuk bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.Çalışmada GGA ebeveyn ve öğretmen formları ile ebeveynlere sosyo-demografik bilgi formu uygulanmıştır. Bulgular: Anket puanlarının karşılaştırılması için bağımsız örneklem t-test ve alt boyut analizi için levene testi yapılmıştır. Analizler sonucu güçlükler açısından boşanmış ve boşanmamış ailelerde yetişen çocuklar oranında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Boşanmış aile çocuklarının güçlük düzeyinin boşanmamış aile çocuklarına göre daha yüksek bulunmuştur.Keywords
Anahtar Kelimeler: Boşanma, davranış problemleri, güçlük, boşanma ve çocuk, boşanmanın çocuk üzerindeki etkileri

Abstract

Description: This study aims to analyse the relationships between behavioral problems and sociodemographic variables in divorced children aged 7-10 years. In addition, the sociodemographic characteristics of the families are analyzed as the problems that are grouped as behavioral problems, emotional problems, ADHD, peer problems and social behavior problems. It is also aimed to examine the differences between the children with divorced parents by examining the possible effects of sociodemographic characteristics of families on behavioral problems. Methodology: The data were collected from the primary schools in Gaziosmanpaşa, Ümraniye and Ataşehir districts of Istanbul. 111 children aged 7-10 years whose parents divorced; A total of 222 children, including 111 children whose parents are not divorced, constitute the sample of this study. To analyse and evaluate the behavioural problems, Turkish Strengths and Difficulties Questionnaires (SDQ/GGA) and teacher questionnaires were used. To analyse the effects of other related parameters, personal/demographic questionnaires were provided for parents. Findings: Independent Samples T-Tests were used for comparison of questionnaire scores and Levene's test were used for sub-dimension analysis. As a result of the analysis, it was found that there was a statistically significant difference in the proportion of children who were raised in divorced and non-divorced families.Keywords
Keywords: Divorce, behavioural problems, hardship, divorce and children, effects of divorce on children

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri