Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME MODELİ UYARLANMIŞ SPOR EĞİTİMİ MODELİNİN ÖZ YETERLİK VE BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
(THE EFFECT OF SPORTS EDUCATION MODEL TO WHICH SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING MODEL WAS ADAPTED ON ATTITUDE TOWARDS SELF-EFFICACY AND PHYSICAL EDUCATION COURSE )

Author : Neslihan ARIKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 59-69
    


Summary

Okullarda uygulanan eğitimi destekleyici, sosyal-duygusal öğrenmeye yönelik programlar, öğrencilerin duygusal ve sosyal becerilerini geliştirme açısından önemlidir. Araştırmada, Spor Eğitimi Modeline (SEM) Sosyal-Duygusal Öğrenme Modeli (SEL) uyarlanarak 16 haftalık bir program hazırlanmıştır. SEM-SEL programıyla her hafta SEL’in hedef kazanımları işlenmiş, öğrencilere hedef kazanımlarla ilgili farkındalık oluşturulması sağlanarak, programın öğrencilerin öz yeterlik ve beden eğitimi dersine yönelik tutuma etkisi incelenmiştir. Araştırma grubunu, Ankara ilinde bulunan Anadolu Lisesi 9. sınıfta öğrenim gören toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, deneysel ön-test son-test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Deney gruplarındaki öğrencilere 16 haftalık SEM-SEL programı; kontrol gruplarındaki öğrencilere ise mevcut öğretim programı uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin beden eğitimine yönelik tutumlarını belirlemek için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği ve Genel Öz Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizi için tanımlayıcı istatistik ve Tek Yönlü Kovaryans Analizinden (One-Way ANCOVA) yararlanılmıştır. Tanımlayıcı istatistik sonucunda BEDT-Ö ve GÖY-Ö son-test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farklar olduğu, deney grubundaki öğrencilerin beden eğitimi dersi tutum düzeylerinde ve öz yeterliklerinde artış olduğu saptanmıştır. Kontrol grubundaki öğrencilerde, beden eğitimi dersi tutum düzeylerinde düşüş olduğu, öz yeterlik düzeylerinin ise aynı düzeyde kaldığı tespit edilmiştir.Keywords
Beden eğitimi ve spor, sosyal-duygusal öğrenme, spor eğitimi modeli, öz yeterlik.

Abstract

Programs for Social-Emotional Learning, supporting education in schools, are important for developing students' emotional and social skills. In the study, a 16-week program was prepared by adapting The Social-Emotional Learning Model (SEL) to the Sports Education Model (SEM). With the SEM-SEL program, the target gains of SEL were processed every week and the effect of the program on students' attitude towards self-efficacy and physical education lesson was examined by providing students with awareness about the target gains. The research group is composed of 60 students in total, who study in the 9th grade class in an Anatolian High School in Ankara province. In the study, pattern with experimental pre-test final-test control group was used. The 16-week SEM-SEL program was applied to the students in the experimental groups and the current curriculum was applied to the students in the control groups. The Scale of Physical Education Course Attitude (BEDTÖ) and the General Self-Efficacy Scale(GÖYÖ) were used to determine the attitudes of the students involved in the research towards physical education. Descriptive statistics and One-Way covariance analysis (One-Way ANCOVA) were used for data analysis. As a result of descriptive statistics, it was determined that there were significant differences between BEDTÖ and GÖYÖ end-test scores in favor of the experimental group, that the students in the experimental group had an increase in their physical education lesson attitude levels and self-sufficiency, that the students in the control group had a decrease in their physical education lesson attitude levels, and that self-efficacy levels remained the same.Keywords
Physical education and sports, social-emotional Learning, sports education model, self-efficacy.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri