Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KADINLARDA EVLİLİK DOYUMUNUN CİNSEL YAŞAM KALİTESİ VE BİLİŞSEL ÇARPITMALAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF MARITAL SATISFACTION IN WOMEN IN TERMS OF SEXUAL LIFE QUALITY AND COGNITIVE DISTORTIONS )

Author : Esra Nur ARAS    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 70-87
    


Summary

Evlilik ilişkisi ve evlilik yaşamı bireyin hayatında oldukça önemli bir olgudur. Kişinin psikolojik anlamda iyi veya kötü olmasında önemli bir etkene sahip olan evlilik, yeni bir yaşantıya adım atma evresidir. Bireylerin evlilik ilişkilerinden sağladıkları doyum, yaşamdan da alacakları doyumu şekillendirmede önemli bir rol üstlenmektedir. Bu araştırmada ‘‘Kadınlarda Evlilik Doyumun Cinsel Yaşam Kalitesi ve Bilişsel Çarpıtmalar Bağlamında İncelenmesi’’ konusu ele alınmıştır. Bunun yanında demografik veriler de değerlendirilerek evlilik doyumu ile aralarındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bağlamında kullanılan ölçekler ise şunlardır: Evlilik Yaşamı Ölçeği, Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği. Araştırma kapsamında bu ölçekler, Ankara ilinde yaşayan 322 evli kadına uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin analizi SPSS 22 programında yapılmıştır. Sosyodemografik verilerin tespit edilmesinden sonra; cinsel yaşam kalitesi, evlilik doyumu ve bilişsel çarpıtmalar arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile test edilmiş olup, değişkenlerin birbirleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Evlilik doyumu ortalama puanları, cinsel yaşam kalitesi düşük ve yüksek olan katılımcılar arasında bağımsız örneklem t testi aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Cinsel doyumu yüksek olan kadınların, cinsel doyumu düşük olan kadınlara göre evlilikten aldıkları doyumun daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bağımsız örneklem t testi aracılığıyla, bilişsel çarpıtmaları az ya da çok kullanmalarına göre karşılaştırılan kadınlarda, bilişsel çarpıtmaları daha çok kullananların daha az kullananlara göre evlilik doyumunun daha düşük olduğu görülmüştür. Araştırmamızda aynı zamanda, sosyodemografik değişkenlere göre evlilik doyumu bağımsız örneklem t testi ve Kruskal-Wallis testi ile değerlendirilmiştir. Flört ederek evlenen, çalışan ve çocuk sahibi olmayan kadınların görücü usulü evlenen, çalışmayan ve çocuk sahibi olan kadınlara göre evlilikten daha çok doyum aldıkları saptanmıştır. Eğitim düzeyine göre bakıldığında, lisans ve yüksek lisans eğimi alan kadınların lise ve altında eğitim alanlara kıyasla evlilik doyumunun daha yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Evlilik doyumu, evlilik ilişkisi, cinsel yaşam kalitesi, bilişsel çarpıtmalar 

Abstract

Marriage relationship and marriage life is essential phenomena in life. Marriage, which has an important effect on individuals’ psychological wellbeing, is the stage of stepping into a new life. The satisfaction achieved from marital relationships plays an important role in shaping the satisfaction one will receive from life. In this research the main subject was the investigation of marriage satisfaction in women in terms of sexual quality of life and cognitive distortions. Relationship between marriage satisfaction and demographic data were evaluated additionally. Marital Life Scale, Sexual Life Quality Scale and Cognitive Distortions Scale were used as data colletion tools. These scales were applied to 322 married women living in Ankara. SPSS 22 program was used to analyze the data obtained from the scales. After the determination of sociodemographic data, the relationship between sexual life quality, marital satisfaction, and cognitive distortions were tested by Pearson correlation analysis. The results showed that all the variables were correlated with each other. The mean scores of marital satisfaction were compared between groups with low sexual quality and high sexual quality via independent sample t test. It was found that women with higher sexual satisfaction had higher satisfaction with marriage than women with low sexual satisfaction. According to the results of independent sample t-test, women who use cognitive distortions more often have decreased marital satisfaction than those who use cognitive distortions less. In addition, marital satisfaction was evaluated according to sociodemographic variables by the analysis of independent sample t test and Kruskal-Wallis test. Women who were married by flirting, those who work and those who have no children were found to have more satisfaction from marriage than women who were blindly married, those who do not work and those who have children. When the education level is analyzed, it is seen that women who have bachelor and master degree have higher marital satisfaction than those who graduated from high school and below.Keywords
Marital satisfaction, marital relationship, sexual life quality, cognitive distortions

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri