Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(TEACHİNG PRACTİCE OF PEDAGOGİCAL FORMATİON EDUCATİON AREA PHYSİCAL EDUCATİON TEACHERS’ PERCEPTİONS OF COURSE ASSESSMENT )

Author : Fikret ALINCAK  & Büşra ŞAHİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 22
Page : 97-103
    


Summary

Öğretmen yetiştirmede, öğretmen adaylarının almış oldukları temel bilgileri uygulamaya dönüştürmesi açısından öğretmenlik uygulaması dersi büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda öğretmenlik mesleğinin başlangıcı ve en önemli süreçlerinden biri öğretmenlik uygulamasıdır. Bu sürecin dengeli bir biçimde işlemesi için üniversite ve okul işbirliğinin olması gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmen adayının yetişmesinde ve gelişmesinde beden eğitimi öğretmeni ile uygulama öğretim elemanının davranış ve tutumları oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenlerinin, öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada pedagojik formasyon eğitimi alan beden Eğitimi öğretmeni adaylarının; öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili görüşlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen açık uçlu sorular, Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak, Gaziantep Üniversitesinde öğrenim görmüş ve pedagojik formasyon eğitimi alan 20 beden eğitimi öğretmeni adayından elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda pedagojik formasyon eğitimi alan beden eğitimi öğretmeni adayları, öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanmaları açısından gerekli ve önemli bir ders olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları uygulamaya gittikleri okullarda araç-gereç eksikliği ve fiziki çevre şartlarının yetersiz olmasından dolayı sıkıntı yaşadıklarının belirtirken, genel anlamda bu ders kapsamında kendilerini olumlu bir biçimde geliştirdiklerini ve öğrenci ile etkili iletişim kurabildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca araştırma grubu öğretmenlik uygulaması dersinin iki dönem verilmesi gerektiğini ve biraz daha verimli olması için üniversite ve uygulama okullarının ortak çalışma yapması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Pedagojik formasyon, Beden eğitimi, Öğretmen adayı, Öğretmenlik uygulaması.

Abstract

In teacher training, teaching practice course is of great importance in terms of transforming the basic knowledge of pre-service teachers into practice. In this sense, the beginning and the most important process of teaching profession is teaching practice. University and school cooperation must be established for this process to work in a balanced way. Therefore, the behavior and attitudes of physical education teacher and practice instructor are very important in the training and development of prospective teachers. The aim of this study is to reveal the opinions of physical education teachers about teaching practice lesson. In the research, physical education teacher candidates who received pedagogical formation training; it is tried to determine what is his / her views about teaching practice course. In the study, open-ended questions developed by the researcher as a data collection tool were presented to the candidates of physical education teachers who received pedagogical formation training. In the study, the data obtained from 20 candidates for physical education teachers who studied at the University of Gaziantep and received pedagogical formation training were analyzed using the content analysis method. As a result of the research, candidates for physical education teachers who have received pedagogy formation training stated that the teaching practice course is a necessary and important course for the candidate teachers. The prospective teachers stated that they experienced difficulties due to the lack of equipment and physical environment conditions in the schools they went to practice, and in general, they expressed that they developed themselves positively and could communicate effectively with the students. Furthermore, it was concluded that the teaching group of the research group, should be given two semesters and that the university and practice schools should work together in order to be more productive.Keywords
Pedagogical training, physical education, teacher candidate, teaching practice.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri