Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ
(PANEL DATA ANALYSIS ON DETERMINANTS OF RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION )

Author : Zeynep ERDİNÇ   & Gökçen AYDINBAŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 24
Page : 346-358
    


Summary

ÖZET Geçmişten günümüze enerji, özellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için gerek politik gerekse ekonomik anlamda önemini korumaktadır. Nüfusun hızla artması ve buna bağlı olarak da mevcut enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması, bu ülkelerin alternatif enerji kaynaklarına yönelmelerine neden olmuştur. Bir enerji kaynağının tüketilmesi ve sürekli bir şekilde kendini yenilemesi, yenilenebilir enerji kavramını gündeme getirmiştir. Tam da bu noktada yenilenebilir enerji kaynakları, ekonomi literatüründe üzerinde durulması gereken bir unsur haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, seçilmiş 16 ülkenin 2000-2018 dönemine ait yıllık verileriyle yenilenebilir enerji tüketiminin belirleyicileri panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelenmesidir. Çalışmada; Dünya Bankası, Dünya Genelinde Yönetişim Göstergeleri ve BP İstatistiksel Dünya Enerji İncelemesi resmi sitelerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada, bağımlı değişken olarak yenilenebilir enerji tüketimi; bağımsız değişken olarak ise GSYH, genel hükümet nihai tüketim harcamaları, CO2 emisyonu, hukukun üstünlüğü endeksi, doğrudan yabancı yatırımlar ve işgücü (miktar olarak) belirtilerek analize dâhil edilmiştir. Çalışmada, yenilenebilir enerji tüketiminde belirleyici faktörlerin incelenmesi için sabit etkiler ile tesadüfi etkiler modelleri ve GMM modeli karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Analizde elde edilen tahmin sonuçlarına bağlı olarak bu değişkenlerin yenilenebilir enerji tüketimine etkileri yorumlanmıştır.Keywords
Enerji, Yenilenebilir Enerji, GSYH, Panel Veri Modeli

Abstract

From the past to the present day energy, maintains its importance both politically and economically, especially for developing and developed countries. The rapid increase in the population and consequently the depletion of existing energy sources have led these countries to turn to alternative energy sources. The consumption of an energy source and incessantly renewing itself has brought forward the concept of renewable energy. At this point, renewable energy sources have become an important factor in the economic literature. The aim of this study is to investigate the determinants of renewable energy consumption using panel data analysis method with annual data of 16 selected countries for the period 2000-2018. Data from the World Bank, Worldwide Governance Indicators and BP Statistical World Energy Review official sites were used in the study. In this study, renewable energy consumption as dependent variable; GDP, general government final consumption expenditures, CO2 emissions, the rule of law index, foreign direct investments and labor force (quantity) were included in the analysis by specifying. In the study, fixed effects and random effects models and GMM model were analyzed to investigate by comparing the determinant factors of renewable energy consumption. The effects of these variables on renewable energy consumption were interpreted depending on the estimated results obtained in the analysis.Keywords
Energy, Renewable Energy, Panel Data Models

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri