Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KAYIRMACILIĞIN ÖRGÜTSEL SİNİZME ETKİSİ: İSTANBUL’DAKİ EĞİTİM KURUMLARINDA BİR İNCELEME
(THE EFFECT OF NEPOTISM ON ORGANIZATIONAL CYNICISM: A STUDY IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN ISTANBUL )

Author : Gülşah GENÇER ÇELİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 25
Page : 470-483
    


Summary

Araştırmanın amacı, eğitim kurumlarındaki yöneticilerin kayırmacı davranışlarının diğer çalışanların örgütsel sinizm düzeylerine etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma İstanbul’da (Avrupa yakası) lise düzeyinde eğitim veren kurumlarındaki 358 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama metodu olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda koordinasyon ve kontrol süreçlerinde yapılan kayırmacılığın bilişsel sinizm, duyuşsal sinizm ve davranışsal sinizm düzeyini arttırdığı tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan analiz teknikleri “normal dağılım varsayımı” ile yapılmıştır. Kayırmacılık için kullanılan ölçüm aracı yönetimsel fonksiyonlar esasında ölçüm yapmaktadır. Bu nedenle kayırmacılık türleri açısından sonuca ulaşılamamıştır. Alanyazındaki benzer çalışmalar yöneticilerin öğretmenlere karşı (dikey hiyerarşi) kayırmacılık davranışlarını incelemektedir. Bu araştırma yöneticileri de örnekleme almasından dolayı benzer çalışmalardan farklıdır.Keywords
Kayırmacılık, Sinizm, Örgütsel Sinizm, Eğitim Kurumları

Abstract

The aim of the research is to determine the effect of the nepotist behaviors of managers in educational institutions on the levels of organizational cynicism of other employees. The research was carried out in Istanbul (European side) with 358 participants in institutions providing high school education. Questionnaire technique is used as data collection method. In the research, convience sampling technique was used. The collected data were analyzed with SPSS 22 package program. As a result of the research, it has been determined that nepotism in coordination and control processes increases the level of cognitive cynicism, affective cynicism and behavioral cynicism. The analysis techniques used in the research were made with the “normal distribution assumption”. The measurement tool for nepotism is measured on the basis of administrative functions. Therefore, no conclusions have been reached regarding nepotism. Similar studies in the literature examine the nepotic behaviors of administrators towards teachers (vertical hierarchy). These research differs from similar studies because managers are taken in the sampling.Keywords
Nepotism, Cynicism, Organizational Cynicism, Educational Institutions

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri