Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BOŞANMA SONRASI OLUŞAN TEK EBEVEYNLİ AİLE ÇOCUKLARI: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(SINGLE PARENTAL FAMILY CHILDREN AFTER DIVORCE: PRE-SCHOOL TEACHERS’ VIEWS )

Author : Erhan ALABAY    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 852-863
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, sınıflarında boşanma sonrası oluşan tek ebeveyne sahip çocuk olan okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden birisi olan temel nitel araştırma modeli ile oluşturulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili sınırları içerisinde görev yapan 64 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve uzmanlar tarafından görüşler alınarak oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin boşanmış aileye sahip olan çocuklar üzerine yaptıkları gözlemler doğrultusunda 3 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar “Davranışsal Problemler”, “Ruhsal Problemler” ve “Sosyal Problemler” dir. En çok karşılaştıkları davranış problemlerinin başında “öfke nöbetleri”, “saldırgan davranışlar” ve “ağlama davranışları” gelmektedir. Ruhsal Problemler temasında ise “içe kapanıklık”, “isteksizlik” ve “aşırı duygusallık” durumlarının öğretmenler tarafından en sıklıkla gözlemlenen problemlerdir. Sosyal Problemler temasında ise “akran etkileşiminde sıkıntılar” yoğun olarak çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin geliştirdikleri stratejilerin başında ise “Ailelerle Rutin Görüşmeler Yapma”, “Aileyi/Çocuğu Uzmana Yönlendirme” ve “Durumla İlgili Çocuk İle Konuşma” stratejileri gelmektedir.Keywords
Boşanma, Okul Öncesi, Tek Ebeveynlik, Öğretmen Görüşleri

Abstract

The purpose of this study is to examine the opinions of preschool teachers, who are divorced family children in their classrooms. The research was created with the basic qualitative research model, which is one of the qualitative research designs. The working group of the research consists of 64 preschool teachers working in Istanbul. As the data collection tool, a semi-structured interview form developed by the researcher was used. As a result of the research, 3 themes emerged in line with the observations made by the teachers on the children with divorced families. These themes are "Behavioral Problems", "Psychological Problems" and "Social Problems". "Anger attacks", "aggressive behavior" and "crying" are the most common behavior problems. On the theme of the Psychological Problems, it was concluded that “introversion”, “reluctance” and “extreme emotionality” were the most frequently observed behaviors by teachers. In the theme of Social Problems, "problems in peer interaction" appeared intensely. In addition, the strategies developed by teachers include “Making Routine Interviews with Families”, “Directing the Family / Child to the Expert” and “Talking to the Child About the Situation” strategies.Keywords
Divorce, Preschool, Single Parenting, Teacher Opinions

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri