Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR TESİSLERİNDEN YARARLANAN 15-18 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLERİN MADDE BAĞIMLILIĞINDAN KORUNMA ÖZ YETERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI (KEÇİÖREN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)
(INVESTIGATION OF SELF-QUALITY OF SUBSTANCE PROTECTION OF STUDENTS BETWEEN 15 AND 18 YEARS USED FROM SPORT FACILITIES (CASE OF KEÇİÖREN MUNICIPALITY) )

Author : Murat TUNÇBİLEK   & Mutlu TÜRKMEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 926-940
    


Summary

 Çalışma Keçiören Belediyesinin spor salonlarına giden gençlerin madde bağımlılığından korunma öz yeterlilik seviyelerini bazı değişkenlere göre incelemektir. Bu amaçla çalışmanın ilk bölümünde; madde ve madde bağımlılığı üzerinde durulmuş, bu kapsamda bağımlılık tanımı yapılmış, madde kullanımı ve sonuçları araştırılmış ve madde kullanımında risk etkenleri ve koruyucu etkenler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümünde ergenlik ve gençlik döneminde madde kullanımı üzerinde durulmuş, bu amaçla ergenlik dönemi ve gençlik dönemi sorunları incelenmiş, ergenlik ve gençlik döneminde zararlı alışkanlık ve bağımlılık yapan maddelerin kullanım durumu araştırılmıştır. Üçüncü bölümde ise öz yeterlilik ve ergenlerde öz yeterlilik durumu araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eker, Akkuş ve Kapısız (2013) tarafından geliştirilen Ergenler İçin Madde Bağımlılığından Korunma Öz-Yeterlik ölçeği (MBÖ) kullanılmıştır. Araştırma IBM SPSS 20 programı kullanılmıştır. Öğrencilerin MBÖ alt faktörlerinden aldıkları puanlar betimsel analiz yöntemiyle gösterilmiştir. Analizin sonraki kısmında öğrencilerin demografik bilgileri ve ilgilendikleri spor dalı ile ilgili sorulara verdikleri cevapların MBÖ alt faktörlerinden aldıkları puanlara göre farklılaşıp farklılaşmadığına tek yönlü varyans analizi ve bağımsız örneklem t testi yöntemiyle test edilmiştir. Araştırma sonucunda yüzme sporu ile ilgilenen öğrencilerin diğer öğrencilere göre madde bağımlılığından korunma öz-yeterliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Anahtar Kelimeler: Spor tesisi, Madde bağımlılığı, Öz yeterlilik

Abstract

 The aim of this study is to investigate the self-efficacy levels of substance addiction prevention among the young people who go to the gymnasium of Keçiören Municipality according to some variables. For this purpose, in the first part of the study; In this context, the definition of addiction was made, substance use and its results were investigated and risk factors and protective factors were used. In the second part, substance use in adolescence and youth is discussed. For this purpose, the problems of adolescence and youth are examined. In the third part, self-efficacy and self-efficacy status of adolescents were investigated. In the study, the Self-Efficacy Scale for Adolescents' Prevention from Adolescents developed by Eker, Akkuş and Kapsız (2013) was used as data collection tool. IBM SPSS 20 program was used in the research. The scores obtained from the sub-factors of the students were shown by descriptive analysis method. In the next part of the analysis, one-way analysis of variance and independent sample t-test was used to determine whether the students' demographic information and their answers to the questions related to the sport they were interested in differed according to the scores obtained from the MBL sub-factors. As a result of the study, it was seen that the students who were interested in swimming sport had higher self-efficacy than other studentsKeywords
Key Words: Sports facility, Substance addiction, Self-efficacy.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri