Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEŞİTLİ BRANŞLARDAKİ ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ONLİNE EĞİTİM PLATFORMLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(OPİNİONS OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS FROM VARİOUS DEPARTMENTS ABOUT ONLİNE EDUCATİON PLATFORMS )

Author : Sema ACAR  ; Bilge PEKER & Naci KÜÇÜKGENÇAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 27
Page : 901-925
    


Summary

Bu çalışmada ortaokul öğretmenlerinin branşları bazında eğitim içerikli online platformları kullanım düzeylerini, bu platformları kullanış amaçlarını ve yaptıkları tercihlerinin nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Betimsel nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülen bu çalışmanın çalışma grubu maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, İngilizce, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe olmak üzere 6 farklı branştan 30 ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun derslerinde akıllı tahtaları kullandıkları, eğitim platformlarını yararlı buldukları ve çoğunlukla doküman amaçlı kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar eğitim platformlarının zengin içeriğe sahip, güncel ve dikkat çekici olması gerektiğini, en etkili kaynakların video ve görsel kaynaklar olduğunu, en az kullanılan kaynakların ise yazılı ve interaktif etkinlikler olduğunu belirtmişlerdir. Eğitim platformlarında bulunan dokümanların ve içeriğin çeşitlendirilmesi, öğretmenlerin bu platformlara doküman yüklemeleri için teşvik edilmesi ve platformların ücretsiz hale getirilmesi önerilmektedir.Keywords
Online eğitim platformları, matematik öğretmeni, fen bilimleri öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, Türkçe öğretmeni, İngilizce öğretmeni

Abstract

This study aimed to determine the level of using educational online platforms according to departments of secondary school teachers, the purpose of using them and the reasons for these preferences. This study was conducted in qualitative descriptive approach. The study group consisted of 30 secondary school teachers from 6 different departments selected by maximum diversity sampling method. The data was collected using a semi-structured interview form developed by the researchers and analyzed with descriptive data analysis method. The results showed that majority used smart boards in their lessons, found educational platforms beneficial and used them for documents. Also, the participants stated that educational platforms should have rich, up-to-date and remarkable content, defined the most efficient resources as videos and visuals and the least preferred as written and interactive activities. It is recommended to diversify the documents and content in the platforms, to encourage teachers to upload documents and to make the platforms free.Keywords
Online educational platforms, mathematics teacher, science teacher, social studies teacher, religious culture and moral knowledge teacher, Turkish language teacher, English language teacher

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri