Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACI ADÖLESANLARIN GELECEK BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF EXPECTATIONS OF FUTURE OF ADOLESCENTS WITH ASYLUM-SEEKERS IN TURKEY )

Author : İrfan DOĞAN   & Elif Gökçe ARSLAN ÇİFCİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 28
Page : 1088-1102
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı Suriye’deki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan adölesan dönemindeki Suriyeli sığınmacıların gelecek beklentilerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcıları Ankara Altındağ ilçesi Önder Mahallesinde yaşayan ve 100 Suriyeli adölesan bireyden oluşmaktadır. Araştırma materyallerinin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Uygulanan anket formu iki aşamadan oluşmuştur. Birinci bölümde yaş, cinsiyet, aile, eğitim, meslek, eğitim düzeyi, gelir düzeyi vb. sosyo-demografik bilgiler, ikinci bölümde ise ergenlere yönelik gelecek beklentisi ölçeğinden oluşan anket formu kullanılmıştır. Bu araştırmada cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik düzey bağımsız değişkenleri dikkate alınarak, cinsiyet durumuna göre T-Testi; yaş, ekonomik durum, etnik köken, eğitim düzeyi gibi diğer faktörlere göre Tek Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Suriyeli sığınmacı adölesanların gelecek beklentilerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu değerlendirmelerin sonucuna göre, gelecek beklentisi adölesanların cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05). Gelecek beklentisinin adölesanların yaşlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (p>0.05). Araştırma kapsamına alınan adölesanların gelecek beklentilerinin düzenli gelire sahip olma, beklentilerinin karşılanma durumu, geleceğe umutla bakma durumu, gelecekte iyi fırsatlar yakalama durumuna göre anlamlı bir fark gösterdiği saptanmıştır (p<0.05).Keywords
Adölesan dönemi, Gelecek beklentisi, Suriyeli sığınmacı, Zorunlu göç

Abstract

The main purpose of this research is to determine the future expectation of Syrian adolescents refugees who migrated from Syria to Turkey because of civil war. The participants of this research are 100 Syrian adolescents who live in Önder neighborhood in altindag Ankara. The main method of this research to obtain information is survey. The used survey in research consists of 2 parts. The first part includes sociodemographic information about age, sex, family, education, occupation, the level of education or the level of income. In the second part, it is used the survey consist from the future expectation towards adolescents. In this research, t test is used by taking indepented variables like gender into consideration. Additionally, One Way Anova test is used according to age, economic situation, ethnicity, the level of education, and etc. It was pointed out that the future expectation of Syrian adolescents refugees is at middle point. The result of this research show that there is no adequent relationship between the future expectation and age of adolescents (p>0.05). There is adequate relationship between the future expectation and the gender of adolescents (p<0.05). Additionally, result of this research show that there is an adequate relationship between the future expectation and having regular income, situation of encounter of expectatitons, and situation of accessing good oppurtinities in future of adolescents (p<0.05).Keywords
Adolescent term, Expectations of future, Syrian asylum seekers, Forced migration

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri