Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÜREŞÇİLERDE TUTKUNLUK İLE ZİHİNSEL DAYANIKLILIK İLİŞKİSİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PASSION AND MENTAL TOUGHNESS IN WRESTLERS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES )

Author : Mehmet ULUKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 29
Page : 1284-1295
    


Summary

Bu araştırmanın amacı; üniversite takımlarındaki güreşçilerin tutkunluk ile zihinsel dayanıklılıkları arasındaki ilişkiyi farklı değişkenler açısından incelemektir. Bu çalışma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Örneklem grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında üniversiteler arası Türkiye güreş şampiyonasına katılan 76 erkek güreşçi oluşturmuştur. Araştırma verileri; Madrigal ve ark., (2013) tarafından geliştirilen, Erdoğan (2016) tarafından Türkçe ‘ye uyarlanan Sporda Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği ve Vallerand ve ark., (2003) tarafından geliştirilen, Kelecek ve Aşçı (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan Tutkunluk Ölçeği ile elde edildi. Verilerin normal dağılımı nedeniyle parametrik testler kullanılmıştır. Ayrıca tutkunluk ve zihinsel dayanıklılık arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlendi. Araştırmada elde edilen bulgulara göre güreşçilerin zihinsel dayanıklılığı ile tutkunluk ölçeğinin bütünü ve alt boyutlarının güreştiği stile göre puan ortalamaları arasında grekoromen stil güreşçiler lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Güreşçilerin kaç yıl güreş yaptığına göre, tutkunluk ölçeğinin bütünü ile tutkunluk ölçeğinin alt boyutlarının puan ortalamaları arasında pozitif yönde 5-7 yıl arası güreşenler lehine anlamlı fark olduğu görülmüştür. Güreşçilerin günde kaç saat akıllı telefon kullandıklarına göre, zihinsel dayanıklılık ölçeğinin bütünü ile tutkunluk ölçeğinin bütünü ve uyumlu tutkunluk ve takıntılı tutkunluk alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları arasında fark olduğu bu farkın 1 saat akıllı telefon kullanan güreşçilerin puanı ile 5 saat ve üzeri akıllı telefon kullanan güreşçilerin puanları arasında olduğu görülmüştür. Güreşçilerin spor yapma amacına göre, zihinsel dayanıklılık ölçeğinin bütünü ile takıntılı tutkunluk alt boyutu, düzeylerine ilişkin puan farkının sosyo kültürel aktivite amaçlı spor yapanların puanı ile kişisel amaçlı spor yapanların arasında olduğu görülmüştür. Güreşçilerin sporda zihinsel dayanıklılık ölçeği puan ortalaması ile tutkunluk ölçeği puan ortalaması arasında pozitif yönlü yüksek düzeyde ilişki olduğu görülmüştür. Güreşçilerin zihinsel dayanıklılığındaki değer artışı ile güreşçilerin tutkunluk ölçeği ve olumlu tutkunluk ile takıntılı tutkunluk alt boyutu puanlarının da arttığı görülmüştür.Keywords
Güreş, tutkunluk, zihinsel dayanıklılık

Abstract

The aim of this research; to investigate the relationship between passion and mental toughness of wrestlers in university teams in terms of different variables. This study is a descriptive research in relational survey model. The sample group; 2019-2020 academic year at the university from Turkey consisted of 76 male wrestlers participating in the wrestling championship. Research data was obtained with The Mental Toughness Scale in Sports developed by Madrigal et al. (2013), adapted to Turkish by Erdogan (2016), and the Passion Scale developed by Vallerand et al.(2003) and adapted to Turkish by Kelecek and Aşçı (2013). Parametric tests were used due to the normal distribution of data. In addition, Pearson Correlation analysis was used to determine the relationship between passion and mental toughness. Significance level was determined as .05. According to the findings obtained in the study, it was observed that there was a significant difference between the mental toughness of the wrestlers and the mean and sub-dimensions of passion scale in terms of the mean in favor of the Greco-Roman style wrestlers. According to how many years wrestlers wrestled, it was observed that there was a significant difference in favor of wrestlers between 5-7 years positively between the total scores sub-dimensions of the scale, and the whole of passion scale. According to how many hours a day the wrestlers use smartphones, it is seen that there is a difference between the average of the mental endurance scale and the average and sub-dimensions of the passion scale and this difference, is that between use a smartphone of 5 hours or more and 1 hour of smartphones. According to the wrestlers' purpose of doing sports, It was observed the whole mental toughness scale and the obsessive passion sub-dimension that it is among the points of those who do sports for cultural activity and those who do sports for personal purposes. As a result, it was observed that there was a positive high level correlation between the wrestlers' mental endurance scale mean score in sports and the passion scale mean point. With the increase in the mental endurance of wrestlers, as well as the passion scale of wrestlers, it was observed that positive and obsessive passion sub-dimension scores also increased.Keywords
Wrestling, passion, mental toughness

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri