Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VIEWS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON INTERCULTURAL EDUCATION
(VIEWS OF SCHOOL ADMINISTRATORS ON INTERCULTURAL EDUCATION )

Author : Selin GÖÇEN   & Hüseyin Fazlı ERGÜL  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 32
Page : 1682-1696
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı okul yöneticilerinin kültürlerarası eğitim ve kültürlerarası eğitim ile ilişkili kavramlar hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Betimsel nitelikteki bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde temel nitel araştırma modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 öğretim yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalında tezsiz yüksek lisans eğitimlerine devam eden okul yöneticileri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan yapılandırılmış yazılı görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizinde tümevarımcı içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin kültür kavramına ilişkin algılarında ortak değerler ve insanların oluşturduğu değerler temalarının ön plana çıktığı görülmüştür. Okul yöneticilerinin, kültürel farklılıkları en çok yaşam biçimlerindeki farklılık, başka coğrafyalardaki yaşamlar ve toplumsal farklar ile özdeşleştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda kültürlerarası eğitim, kültürlerarası eğitimin uygulanması ve önemine ilişkin olarak okul yöneticilerinin çoğunlukla bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür.Keywords
Kültür, kültürel farklılık, kültürlerarası iletişim, kültürlerarası eğitim, okul yöneticileri.

Abstract

The main objective of this study was to identify views of the school administrators on the phenomena related to intercultural education. This descriptive study was designed with a basic qualitative research model within the framework of qualitative research approach. The participants of the study are the school administrators who continue their non-thesis master's education in Dicle University. Inductive content analysis was used in the data analysis. As a result of the research, it was seen that the themes of common values and values created by people came to the fore in the perceptions of school principals about the concept of culture. It has been concluded that school principals identify cultural differences with the themes: differences in lifestyles, life in other geographies and social differences. As a result of the research, it has been observed that school principals are mostly not informed about intercultural education, implementation and importance of intercultural education.Keywords
Culture, cultural difference, intercultural communication, intercultural education, school administrators.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri