Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINDA BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞONI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
( FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASING BEHAVIOR IN THE WHITE GOODS SECTOR IN DURABLE CONSUMER GOODS )

Author : Kübra SAYIN  & Ahmet TAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 35
Page : 41-53
    


Summary

Giderek artan rekabetle birlikte beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren firmaların hedef tüketiciler tarafından tercih edilebilmeleri için, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, müşteri tatminine önem vermeleri zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada dayanıklı tüketim malları beyaz eşya sektöründe tüketicilerin satın alma tarzları araştırılmıştır. Araştırmada mükemmeliyetçilik-yüksek kalite odaklılık, marka odaklılık, çevre ve sağlık bilinci, fiyat odaklılık, bilgi karmaşası ve marka bağlılığı odaklılığı değişkenlerinin demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Bu sebeple ana kütle Gaziantep il merkezi olarak alınmıştır. 403 örneklem alınan bu ana kütleden veri yöntemi olarak yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma değişkenlerinin yapı geçerliliği ve güvenirliliği test edilmiştir. Daha sonra da araştırma hipotezlerine t-testi ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Analizler sonucunda satın alma tarzlarında cinsiyete göre marka bağlılığı ve marka bağlılığı odaklılığı farklılaştığı tespit edilmiştir. Satın alma tarzında medeni duruma göre marka bağlılığı odaklılığı farklılaştığı tespit edilmiştir. Eğitim durumuna göre, mükemmeliyetçilik/yüksek kalite odaklılık ve bilgi karmaşası yaşama boyutlarında farklılık tespit edilmiştir. Son olarak aylık gelire göre bilgi karmaşası yaşama ve çevre sağlık bilinci farklılık göstermektedir.Keywords
Karar verme tarzları, tüketici satın alma davranışları, Beyaz eşya sektörü

Abstract

It has been made mandatory for consumers to pay attention to customer satisfaction by fulfilling their wishes. Consumer goods Consumer buying styles in the consumer goods white goods sector have been researched. In the study, it was investigated whether the variables of perfectionism-high quality focus, brand focus, environmental and health awareness, price-oriented, information confusion and brand loyalty differ according to demographics. For this reason, the main mass was taken as the city center of Gaziantep. Face-to-face questionnaire method was applied as the data method from this main population with 403 samples. The construct validity and reliability of the research variables were tested. Then t-test and ANOVA tests were applied to research hypotheses. In the analyzes, it has been determined that brand loyalty and brand loyalty focus differ according to gender in purchasing styles. It has been determined that the brand loyalty focus differs according to the purchasing change situation. According to the training, it was asked in the question of perfectionism / focusing on high quality and experiencing information confusion. Finally, according to monthly income, information confusion makes living and environmental health awareness.Keywords
Decision-making styles, consumer purchasing behavior, White goods industry

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri