Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A POTANSİYEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİ-15’İN FAKTÖR YAPISININ İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF THE FACTOR STRUCTURE OF THE A POTENTIAL LEADERSHIP ATTRIBUTES SCALE )

Author : Arkun TATAR  ; Behmen ÇELİKBAŞ & Hüdanur ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 179-187
382    233


Summary

Bu çalışmada A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği-15’in faktör yapısının ve yapısal özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ölçek için farklı faktör yapıları test edilmiştir. Çalışmaya, 18-70 yaşları arasında 617 erkek, 684 kadın olmak üzere toplam 1301 kişi katılmıştır. Katılımcılar A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği-15’i cevaplamışlardır. Analizlerde ölçek maddeleri açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile bir, iki ve üç faktörlü yapılar açısından test edilmiştir. Ölçeğin, tek faktörlü çözümle toplam varyansın %31,495’lik kısmını, iki faktörlü çözümle toplam varyansın %39,706’lık kısmını ve üç faktörlü çözümle toplam varyansın %46,504’lük kısmını açıkladığı görülmüştür. Her üç yapı önerisi için de doğrulayıcı faktör analizi sonuçları iyi uyum göstermiştir. Ancak üç faktörlü yapı daha iyi uyum değerleri vermiştir. Bu işlemler doğrultusunda, ölçeğin, üç faktörlü yapıdan oluştuğuna karar verilmiştir. Faktörlere “Baskınlık”, “Girişkenlik” ve “Etkileşim” adı verilmiştir. Ölçek bütünü için 0,841, Baskınlık alt boyutu için 0,755, Girişkenlik alt boyutu için 0,667 ve Etkileşim alt boyutu için 0,648 içtutarlılık güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ölçek genel toplam puanı açısından gelir durumu grupları arasında farklılık tespit edilmiştir. Alt boyut toplam puanları açısından ise öğrenci, gelir getiren bir işte çalışanlar ve ev hanımları arasında farklılıklar belirlenmiştir. Cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumu grupları arasında ise farklılık görülmemiştir. Elde edilen sonuçlar ilgili literatür doğrultusunda tartışılmıştır.Keywords
A Potansiyel Liderlik Özellikleri Ölçeği-15, liderlik, baskınlık, girişkenlik, etkileşim

Abstract

The present study aimed to examine the factor structure and other structural properties of the A Potential Leadership Attributes Scale-15. In this respect, different factor solutions were tested for the scale. A total of 1301 people, 617 male and 684 female, ranging in age between 18-70 years, participated in this study. Participants answered A Potential Leadership Attributes Scale-15. Items of the scale were tested for one, two, and three factor solutions, using both exploratory and confirmatory analyses. It was found that the scale explained 31.495% of the total variance with single factor solution, 39.706% of the total variance with two-factor solution and 46.504% of the total variance with three-factor solution. Results of the confirmatory analysis showed good fit on each model. However, the three-factor solution yielded a reasonably better fit to the data. Therefore, it was decided that the scale consists of three factors. Extracted factors were labeled, “Dominance”, “Assertiveness” and “Interaction”. The internal consistency reliability coefficients were calculated as 0.841 for the total score of the scale, 0.755 for the Dominance sub-dimension, 0.667 for the Assertiveness sub-dimension, and 0.648 for the Interaction sub-dimension. There were significant differences between the income status groups in terms of the total score of the scale. In addition, differences were determined between the students, employees and housewives in terms of the sub-dimension scores. There were no differences found between gender, age, marital status, and educational status groups. Results were discussed in line with the related literature.Keywords
A Potential Leadership Attribute Scale-15, leadership, dominance, assertiveness, interaction

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri