Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KURUMSAL PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE’DE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE (B2C) E-TİCARET MODELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF STRATEGİC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON CORPORATE PERFORMANCE: A STUDY ON THE BUSİNESS TO CONSUMER (B2C) E-COMMERCE MODEL IN TURKEY )

Author : Gökhan ÇAKIR  & Ali ÖZCAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 1868-1877
    


Summary

Bilim ve teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimi internet kullanıcılarında ki artışa vesile olurken dolaylı olarak buna paralel elektronik ticaretin, dünya ticaret hacmindeki pazar payının dikkate değer oranda büyümesine olanak sağlamıştır. Çalışmada ortaya konan analizler, e-ticaret yöntemleri arasında yaygın kullanılan modellerden biri olan B2C e-ticaret modeli kapsamında faaliyetlerini sürdüren hem günümüz işletmeleri için hem de teknolojik gelişmelerin daha da artarak devam edeceği düşünüldüğünde gelecek dönemde ortaya çıkacak işletmeler için kaynak oluşturacak niteliktedir. İşletmelerdeki bireylerin yönetilmesi, rekabet avantajı sağlamak adına işletme stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejilerin uygulanması için alınan tüm kararları içeren stratejik insan kaynakları yönetimi, işletmeler için önemli araçlardan biridir. Stratejik insan kaynaklarının ön plana çıkmasındaki en büyük etkenler teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan küresel ve teknolojik rekabettir. Bu Araştırmanın temel amacı; Stratejik İnsan kaynakları yönetiminin Türkiye’de B2C e-ticaret modeli ile faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal performansına nasıl bir katkı sağladığının incelenmesidir. Bu doğrultuda, çalışmada stratejik insan kaynakları yönetiminin ve alt boyutlarının, işletmelerin kurumsal performansına etkisi incelenmiştir. Stratejik insan kaynakları yönetiminin işletmelerin rekabet performansını, politika performansını ve yenilik performansını belirli oranlarda etkisi olduğu tespit edilmiştir.Keywords
B2C (İşletmeden Tüketiciye) E-Ticaret, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Performans

Abstract

In recent years, the rapid development of science and technology has led to an increase in internet users, while indirectly the market share of electronic commerce in the world trade volume has increased significantly. The analyzes presented in the study are a source for both today's businesses that continue their activities within the scope of the B2C e-commerce model, which is one of the widely used models among e-commerce methods, and for businesses that will emerge in the future, considering that technological developments will increasingly continue. Strategic human resources management, which includes all the decisions taken to manage individuals in businesses, to determine business strategies to provide competitive advantage and to implement these strategies, is one of the important tools for businesses. The biggest factors in the prominence of strategic human resources are the increasing global and technological competition with the development of technology. The main purpose of this research is; It is the examination of how human resources management strategies contribute to the development of businesses operating with the B2C e-commerce model in Turkey. In the study, the effects of strategic human resources management and its sub-dimensions on corporate performance of enterprises were examined. In this direction, it has been determined that strategic human resources management affects the competitive performance, policy performance and innovation performance of enterprises at certain rates.Keywords
B2C (Business to Consumer) E-Commerce, Strategic Human Resources Management, Corporate Performance

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri