Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNFORMAL İLETİŞİMİN KURUMSAL BAĞLILIK ÜZERİNDE ETKİSİ: ALANYA’DAKİ 5 YILDIZLI OTEL ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
(EFFECT OF INFORMAL COMMUNICATION ON CORPORATE LOYALTY: A REVIEW ON THE EMPLOYEES OF 5-STAR HOTELS IN ALANYA )

Author : Ebubekir DELİHASAN  ; Ali ÖZCAN & Ahmet ERKASAP  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 1946-1959
    


Summary

Globalleşen dünya konjonktüründe kurumların amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesinde ve devamlılıklarını sağlamalarında insan kaynağı kilit rol oynamaktadır. Örgütler içerisindeki insan kaynağının birbirleri ile olan iletişimleri de kurumlarına olan bağlılıklarını önemli derece etkilemektedir. Bu araştırmada farklı kültürlerin bir arada çalışmalarını sürdürdüğü konaklama sektöründeki otel çalışanlarının informal iletişim sürecinin kurumlarına olan bağlılıklarına olan etkisi incelenmiştir. Alanya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı oteller evreninde gerçekleşen araştırma daha kurumsal bir yapı olarak düşünüldüğünden tüm departmanların ayrıştırılmış olması sebebiyle tercih edilmiştir. Hizmet sektörü olması nedeniyle müşteri odaklı çalışılması işveren ve iş gören açısından beklentilerin de farklılaşmasının önünü açmaktadır. Alanya’daki 91 otel üzerinde gerçekleştirilen incelemeye toplamda 401 katılımcının verileri dikkate alınarak araştırma yapılmıştır. İstatistiksel analizler için SPSS 24,0 programı kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucuna göre kurumsal içerisinde iş görenler arasında kurulan informal iletişimin kurumlarına olan bağlılıkları oluşturulan demografik özellikler, İnformal İletişim ve Kurumsal Bağlılık Ölçekleri ve alt boyutları ile ele alınmıştır. Ortaya çıkan bulgular ilgili tablolar ve şekiller ile sonuçlandırılarak açıklanmıştır.Keywords
Formal iletişim, informal iletişim, bağlılık, performans

Abstract

In the globalizing world conjuncture, human resources play a key role in achieving the goals and objectives of institutions and ensuring their continuity. The communication of human resources within organizations with each other also significantly affects their commitment to their institutions. In this research, the effect of the informal communication process of hotel employees in the accommodation sector, where different cultures continue to work together, on their commitment to their institutions was examined. The research, which was carried out in the universe of 5-star hotels operating in Alanya, was preferred because all departments were separated since it was considered as a more institutional structure. Since it is a service sector, customer-oriented work paves the way for the differentiation of expectations in terms of employers and employees. The research was carried out by taking into account the data of 401 participants in total for the study carried out on 91 hotels in Alanya. For statistical analysis, the data were analyzed using the SPSS 24.0 program. According to the results of the research, the commitment of the informal communication established between the employees within the institution to their institutions was discussed with the demographic characteristics, Informal Communication and Institutional Commitment Scales and their sub-dimensions. The resulting findings are explained by concluding with the relevant tables and figures.Keywords
Formal communication, informal communication, commitment, performance

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri