Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇEVRE VERGİLERİ İLE EKOLOJİK AYAK İZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÜZERİNE KANITLAR
(THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL TAXES AND ECOLOGICAL FOOTPRINT: EVIDENCE ON TURKEY )

Author : Ersin YAVUZ    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 45
Page : 1937-1945
    


Summary

Çalışmanın amacı, Türkiye’de çevre vergileri, fosil ve yenilenebilir enerji tüketimi, kişi başı GSYH, kentleşme oranı ve çevre teknolojileri ile ilgili patentlerin çevre kirliliği üzerindeki etkisini ampirik olarak incelemektir. Veriler 1994-2017 dönemini kapsamaktadır. Çevre kirliliğini temsilen son yıllarda popüler olan ekolojik ayak izi rasyosu kullanılmaktadır. Çalışmanın analiz bölümünde veri seti yapısına bağlı olarak zaman serisi regresyon analizi uygulanmaktadır. Analizden elde edilen bulgulara göre, çevre vergileri ekolojik ayak izini artırmaktadır. Çevre kirliliğini azaltması beklenen çevre vergilerinin çevresel bozulmaya neden olması dikkat çekmektedir. Ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi anlamlı olan değişkenlerden kişi başı GSYH’nin etkisi olumlu iken, yenilenebilir enerji tüketiminin etkisi olumsuzdur. Başka bir deyişle yenilebilir enerji tüketimi ekolojik ayak izini azaltarak çevre kalitesinin iyileşmesine katkı sağlamaktadır. Çevre teknolojileri ile ilgili patentlerin, kentsel nüfus artış oranı ve fosil yakıt enerji tüketimi etkilerinin ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmektedir. Sonuçlar, çevre vergilerinin çevre kalitesini artıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğine ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine işaret etmektedir.Keywords
Çevre Vergileri, Ekolojik Ayak İzi, Çevre Kirliliği

Abstract

The aim of the study is to empirically examine the effects of environmental taxes, fossil and renewable energy consumption, GDP per capita, urbanization rate and environmental technologies patents on environmental pollution in Turkey. The data cover the period 1994-2017. The ecological footprint ratio, which has been popular in recent years, is used to represent environmental pollution. In the analysis part of the study, time series regression analysis is applied depending on the data set structure. According to the findings obtained from the analysis, environmental taxes increase the ecological footprint. It is noteworthy that environmental taxes, which are expected to reduce environmental pollution, cause environmental degradation. While the effect of GDP per capita, which has a significant effect on the ecological footprint, is positive, the effect of renewable energy consumption is negative. In other words, renewable energy consumption contributes to the improvement of environmental quality by reducing the ecological footprint. It is determined that the effects of patents on environmental technologies, urban population growth rate and fossil fuel energy consumption are not statistically significant. The results indicate that environmental taxes should be regulated to increase environmental quality and the importance of renewable energy sources.Keywords
Environmental Taxes, Ecological Footprint, Environmental Pollution

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri