YEREL EKONOMİK KALKINMADA KOBİ’LERİN ROLÜ: NİĞDE ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-22
Number of pages: 130-145
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

KOBİ’lerin yerel ekonomilere ekonomik ve sosyal açılardan bir dizi olumlu etkileri vardır. “Küresel düşün, yerel hareket et.” sözünden hareketle, KOBİ’ler yerel ekonomilerin yerelden kalkınmasında motor görevi yüklenirler. İstihdam yaratmaları, yeni iş kolları doğurmaları, inovasyon yapabilmeleri, fırsat eşitliği sağlayabilmeleri, dış ticarete pozitif katkıları gibi ekonomik katkılarının yanı sıra; kırdan kente göçün önüne set çekmesi ve orta sınıfı güçlendirmesi gibi sosyal etkileri de mevcuttur. KOBİ’lerin yerel ekonomilere can verebilmesi için birtakım stratejileri uygulaması gerekir. Kümelenme, iş geliştirme merkezlerinden destek alma ve üniversitelerin bünyesi içinde bulunan teknoparklar gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olmaları gerekir. Bu çalışmada Niğde ilinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yerel ekonomiye ekonomik ve sosyal katkıları analiz edilecektir. Bu bağlamda, KOSGEB tarafından destek programları ile istihdama katkısı, firmalara verilen destekler çalışmada yıllara göre verilmiştir.Özellikle üniversite içindeki teknoparkın ildeki KOBİ’lere girişimcilik, AR-GE ve inovasyon ile piyasalarda rekabet şansını sağlayıp sağlayamayacağı irdelenmiştir.

Keywords

Abstract

SMEs have a number of positive impacts on regional economies, both economically and socially. SMEs are assigned as locomotives in the development of local economies from the local based on the words “think globally, act locally”. In addition to their economic contributions such as creating employment, creating new business lines, being able to innovate, providing equal opportunities, positive contributions to foreign trade; there are also social impacts such as blocking rural to urban migration and strengthening the middle class. In order to give life to local economies by SMEs, it is necessary to apply some strategies. They need to cooperate with institutions and organizations, such as clustering, support from business development centers and technoparks within universities. In this study, the economic and social contributions of SMEs operating in the province of Niğde to the local economy will be analyzed. In this context, the contribution of KOSGEB to employment through support programs and the support given to companies has been given in the study by years. In particular, it has been examined whether the technopark within the university will provide SMEs in the city with entrepreneurship, R&D and innovation, and a chance to compete in the markets.

Keywords