MİMAR SİNAN'IN MEMLEKETİ KAYSERİ AĞIRNAS KASABASI'NIN KÜLTÜR VE SANAT TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 639-646
Year-Number: 2020-26

Abstract

Günümüzde sanata ilgi duyan pek çok insan sanat eserlerini ziyaret etmek için farklı şehirlere ve bölgelere seyahat etmektedir. Kültür turizmi kapsamı altında ifade edilen bu seyahatlerin temel amacı ulaşılmak istenen ülke, şehir yada bölgenin kültürüne, halkın yaşam tarzına, tarihine, mimarisine ve sanatına ait bilgiler elde etmek ve sıralanan tüm bu unsurların katılımıyla arzu edilen bir turistik deneyim yaşamaktır. Bulunduğumuz coğrafyanın çok farklı medeniyetlere, kültürlere, sanat anlayışlarına ev sahipliği yapmış olması ülkemizi alternatif turizm türleri arasında yer alan kültür turizmi açısından çok değerli kılmaktadır. Elbette ülkemizi kültür ve sanat turizmi açısından değerli kılan başka bir özellik ise bu coğrafyada iz bırakmış, arkasında önemli tarihi eserler bırakmış olan sanatçılardır. Bu değerli sanatçılardan biri de 1490 yılında Kayseri ilinin Ağırnas köyünde dünyaya gelen Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan yaşadığı dönem içerisinde cami, mescit, türbe, köprü, saray, kervansaray, mahzen ve hamam gibi pek çok yapıya imzasını atmış ve Osmanlı klasik mimarisinin şekillenmesinde ise büyük rol oynamıştır. Ortaya çıkarmış olduğu pek çok eser ile Osmanlı Türk mimarisini zirveye taşıyan Mimar Sinan, aynı zamanda da bu eserler sayesinde dünyayı etkilemeyi başarmıştır. Böylesine önemli sanatçıların yetişmesinde elbette doğduğu toprakların, içinde bulunduğu kültürün, halkın geçim kaynaklarının ve yaşadığı dönemin büyük etkileri bulunmaktadır. Kültür ve sanat turistlerinin Mimar Sinan'ın pek çok eserini ziyaret etmesinin yanı sıra doğduğu ve yirmi iki yaşına kadar bulunduğu kasabanın da bu açıdan önemli ve çekici unsurlar barındıracağı düşüncesiyle bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Çalışmada Ağırnas Kasabası'nın sahip olduğu kültürel, tarihi ve doğal özellikler ortaya konularak kasabanın turizm potansiyeli kültür ve sanat turizmi açısından incelenmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Today, many people who are interested in art travel to different cities and regions to visit artworks. The main purpose of these travels, which are expressed under the scope of cultural tourism; to obtain information about the culture of the country, city or region desired to be reached, the lifestyle, history, architecture and art of the people and to experience a desired touristic experience with the participation of all these listed elements. The fact that the geography we are in has hosted many different civilizations, cultures and artistic conceptions makes our country very valuable in terms of cultural tourism, which is among the alternative tourism types. Of course, another feature that makes our country valuable in terms of culture and art tourism is the artists who left a mark in this geography and left important historical works behind. One of these valuable artists is architect Sinan, who was born in Ağırnas village of Kayseri province in 1490. During his time, architect Sinan signed many buildings such as mosques, mosques, tombs, bridges, palaces, caravanserais, cellars and baths and played a major role in shaping the Ottoman classical architecture. Sinan, who brought Ottoman Turkish architecture to the top with his many works, has succeeded to influence the world thanks to these works. Of course, the land where he was born, the culture he was living in, the livelihoods of the people and the period he lived had great effects on the training of such important artists. In addition to visiting many works of architect Sinan by culture and art tourists; It was decided to carry out this study with the idea that the town where it was born and where it was until the age of twenty will also have important and attractive elements in this regard. In this study, the cultural, historical and natural features of Ağırnas Town have been revealed and the tourism potential of the town has been tried to be analyzed in terms of culture and art tourism.

Keywords