LİSELERDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2021-45
Number of pages: 1977-1994
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin, bilgiye daha hızlı ve kolay erişebilme getirisi sayesinde insanlar artık sürekli değişen ve kendini güncelleyen bilgi karşısında devamlı olarak bilgilerini güncelleyebilmekte ve var olan bilgilerini yenileriyle değiştirerek, geliştirebilmektedirler. Teknolojide ve bilgiye erişimde yaşanan bu baş döndürücü gelişim eğitimcileri de öğrenme-öğretim süreçlerinde yeni arayışlara itmiş ve teknoloji giderek eğitim süreçlerimizin içine dâhil olmaya başlamıştır. Kuşkusuz ki geliştirilen modeller arasında uzaktan eğitim modeli eğitim-öğretim süreçlerimiz içerisinde en çok tercih edilenidir. Bu nedenle araştırmada liselerde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada, öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının cinsiyet, yaş, kıdem, çalıştıkları kurum, eğitim düzeyleri, branş vb. değişkenler bakımından anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırmada, yöntem olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veriler Ağır(2007) tarafından geliştirilen “Uzaktan Eğitim Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. Araştırma, örneklemini Samsun ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde görev yapan, farklı branşlardaki 404 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama değerler, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının ortalamanın üzerinde olumlu bir tutuma sahip olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, kıdem ve branş değişkeni açısından anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Thanks to the faster and easier access of technology, it can be updated to learn about people and can be updated with existing ones and new ones. This development in transportation, which can develop in technology, pushed educators to new understandings in learning-teaching processes and education started with those who were not in our training programs. Distance education models among young children are the most preferred among our education. These exercises are for educational training from people working in high schools. Also, about students. Also don't show if it shows a sign in terms of referrals. In the research, descriptive survey model was used as a method. In the study, it was obtained by Ağır (2007) with the “Distance Education Attitude Scale”. The sample of the research consisted of 404 teachers from different branches, working in high schools affiliated to the Ministry of National Education in Samsun. Frequency, percentage, mean values, t-test and ANOVA were used in the analysis of the data. It has been determined that their attitudes towards international education towards the research have positive beer above average. Gender, seniority and classification can be mentioned.

Keywords