MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARININ TİCARİ BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2021-45
Number of pages: 1912-1918
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Merkez Bankası faiz kararları ticari bankaların finansal performansını etkilemektedir. İstikrarlı büyüme ve dış denge sorunu gibi temel sorunların özellikle döviz kurlarındaki oynaklıktan etkilendiği bilinmektedir. Merkez Bankası döviz kuru oynaklıklarına karşı faiz kararları ile müdahale etmektedir ve istikrar sağlamayı hedeflemektedir. Cari açık problemi olan ülkelerin cari açığı daha fazla artış gösterdiği zaman istihdamın artması ve işsizlik oranlarının azalması beklenmektedir. Böylelikle, makalenin bulgular kısmında da kısaca belirtmiş olduğum gibi ekonomik dalgalanma yaşanmaktadır. Dolayısıyla, faizlerdeki değişim ülke ekonomisini doğrudan ilgilendirdiğinden gelişmekte olan ülkeler de sıkı para politikası uygulayarak faiz azaltmaya gitmektedir. 2020 yılında atılan politika adımlarında birçok kez ihale faiz oranının indirilmesine karar verilmiş olduğu halde haftalık repo yapılmasına yönelik öneriler devam etmektedir. Bu dönemde, fonlama yönünde kısıtlamalar mevcuttur. Bankalar fonlama sağlarken önlem alarak ilerlemelidir. Kısa vadeli enflasyon hedeflemesiyle fiyat istikrarının sağlanması kolay değildir. Son yıllarda giderek artan işsizlik oranları istihdam sorununu beraberinde getirdiğinden istihdam oranlarının arttırılması için hükümetin daha fazla iş fırsatları üretmesi gerekmektedir. Kısa süreleri enflasyon hedeflemeleri cari dengede de olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bu çalışmada, Merkez Bankası faiz kararlarının ticari bankaların finansal performansını açıklama gücü incelenmiştir. Çalışmada kullanılan veri seti 2009-2019 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu tespit için regresyon analizinden yararlanılarak model hazırlanmıştır. Excel aracılığıyla korelasyon matrisi hesaplanmıştır. Ardından, değişkenlere ayrı ayrı normal dağılım testi uygulanmıştır. Model, istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır.

Keywords

Abstract

Central Bank rate decisions affect the financial performance of commercial banks. It is known that fundamental problems such as stable growth and external balance are particularly affected by the volatility in exchange rates. Central Bank intervenes againts exchange rate volatility with interest rate decisions and aims to provide stability. When the current account deficit of countries with current account deficit problems increases more, it is expected that employment will increase and unemployment rates will decrease. Thus, as I have briefly mentioned in the findings section of the article, there is an economic fluctuation. Therefore, since the change in interest rates directly concerns the economy of the country, developing countries are also reducing interest rates by applying tight monetary policies. Although it has been decided to reduce the auction interest rate many times in the policy steps taken in 2020, suggestions for weekly repo still continue. There are restrictions on funding in this period. Banks should proceed with precaution when providing funding. It is not easy to achieve price stabillity with short term inflation targeting. Since the increasing unemployment rates in recent years bring along the employment problem, the government needs to produce more work opportunities in order to increase the employment rates. Short-term inflation targeting also creates negative effects on the current account balance. In this study, the power of The Central Bank's interest rate decisions to explain the financial performance of commercial banks was investigated. The data set used in the study is included the period between 2009-2019. For this determination, the model was prepared using regression analysis. Correlation matrix was calculated via Microsoft Excel. After that, the normal distribution test was applied to the variables separately. The model was not statistically significant.

Keywords