OKUL-VELİ İŞBİRLİĞİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 1628-1640
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giresun İlimizin Merkez İlçesi’ne bağlı ilkokullarda, her sınıf düzeyinden rastgele olarak belirlenen dört okulun sekiz okul idarecisi, bunlar içinden bir okuldan 8 öğretmen ve bir okuldan 8 velinin katılımları sağlanarak “Okul – Aile İşbirliğini Geliştirme’’ konulu araştırmayla ilgili görüşme formlarındaki sorulara yanıt aranmıştır. Bu çalışmanın amacı ilkokulda okul – aile işbirliğinin geliştirilmesine, okul-veli sorunlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olarak okul yöneticilerinin, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin beklenti ve önerilerini belirlemektir. Böylece öğrenci velilerinde okula aidiyet duygusunu geliştirmektir. Bu çalışma okul – veli işbirliğinin geliştirilmesi için önemlidir. Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada nitel veri toplama tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Hazırlanan forma uygun olarak bir ilkokulda görev yapan sekiz sınıf öğretmeni, bu okulda öğrenim gören sekiz öğrenci velisi ve dört ilkokulda görev yapan sekiz yönetici ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeye katılan tüm katılımcılar gönüllü seçilmiştir. Elde edilen bulgularla birlikte sonuca ulaşılmıştır. Okul-veli işbirliğinin geliştirilmesi, okul ve velinin birlik beraberlik içerisinde hareket etmesinin eğitimin hayatın her anında faydalı sağlaması açılarından önemlidir.

Keywords

Abstract

In the primary schools of Giresun City's Central District, eight school administrators from four schools randomly determined from each grade level, 8 teachers from one school and 8 parents from one school were asked to answer the questions in the interview forms on the study on `` Developing School-Family Cooperation ''. The aim of this study is to determine the expectations and suggestions of school administrators, teachers and students' parents in order to improve school-family cooperation in primary school, to identify school-parent problems and to develop solutions. Thus, to develop the sense of belonging to the parents of the students. This work is important for the development of school-parent cooperation. This study is a qualitative study. Qualitative data collection technique was used in this study. Interview form was used as data collection tool in the study. In accordance with the form prepared, interviews were conducted with eight classroom teachers working in a primary school, eight parents of students studying at this school, and eight administrators from four primary schools. All participants participating in the interview were chosen voluntarily. The result was reached with the findings obtained. The development of school-parent cooperation is important in terms of the fact that the school and the parents act together in unity, so that education is beneficial at every moment of life.

Keywords