Yönetici Olarak Okul Müdürü Kavramına İlişkin Metafor Algıları

Author:

Year-Number: 2022-56
Number of pages: 1105-1120
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma ile öğretmenlerin yönetici olarak okul müdürü kavramı ile ilgili sahip oldukları algıların metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomoloji) deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 2021-2022 eğitim yılında Çumra'da görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 126 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri öğretmenlere sorulan “Yönetici olarak okul müdürü…………………gibidir; çünkü……………….  İfadesinin yer aldığı yarı yapılandırılmış form kullanılarak toplanmıştır. Öğretmenlerin yönetici olarak okul müdürü kavramına ilişkin 69 metafor ürettikleri görülmüştür. Bu metaforlar gruplandırılmış ve 14 farklı tema meydana gelmiştir. Öğretmenlerin okul yönetici olarak okul müdürünü  en fazla baba metaforu ve lider ve yol gösterici temasında gördüğü saptanmıştır.

Keywords

Abstract

With this research, it is aimed to reveal the perceptions of teachers about the concept of school principal as a manager through metaphors.  Phenomenology design, one of the qualitative research designs, was used.  The study group of this research consists of 126 teachers who worked in Çumra in the 2021-2022 academic year and participated in the research voluntarily with the easily accessible sampling method.  The data of the research is like “School principal as a manager……………………… when asked to teachers.  Because……………….  It was collected using a semi-structured form with his statement.  It was observed that teachers produced 69 metaphors regarding the concept of school principal as manager.  These metaphors were grouped and 14 different themes emerged.  It has been determined that the teachers see the school principal as a school manager mostly in the metaphor of father and leader and guide.

Keywords