Müziğe Göre Halk Oyunları “Giresun Örneği”

Author:

Year-Number: 2022-59
Number of pages: 1815-1818
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Folklorun alt başlıklarından olan ve en önemli ögelerinden birini teşkil eden halk oyunları, ait olduğu yörenin, müziği, kostümü, oyun çeşitliliği, yapısı ve tavırlarıyla tarihsel geçmişinden geleceğe aktarılan kültür birikimlerinin göstergesidir. Folklorik ürünler müzik ve danssız düşünülemez. Müzik ve dans olgusunun birlikte geliştiği bilinmekte ve Giresun’da kadim dönemlerden itibaren yaşayan yöre insanının kültürel açıdan zenginleştiği tesadüf değildir. Yörelere ait danslar müziklerine göre düzenli ve düzensiz olarak iki türlü karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda söz konusu olan bu iki kavrama açıklık getirerek Giresun yöresinde oynanan halk oyunları türlerini incelemek amaçlanmıştır. Giresun yöresi halk oyunlarını geçmişten günümüze kadar olan bilgilerden yararlanarak, oyunları müzikal bakış açısıyla anonimleşme süreci yönünden incelenecektir. Çalışmamızın amacı geleneksel derlemelerden yaralanarak oyun ve müzik ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmaya literatür çalışmasıyla birlikte yörenin genel özellikleriyle başlayıp oyun ve müzik arasındaki ilişkiler yönünden incelenmiştir. Geleneksel özellikleriyle toplumun kültür ve kimliğini ifade eden halk oyunları, aynı zamanda ait olduğu kültürün aynası olduğu gibi geçmişten bilgiler verilerek, Giresun yöresi halk oyunları, oyun derlemeleri ve müzik derlemeleriyle birlikte derlenerek kayıt altına alınması, Giresun yöresine ait halk oyunlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Giresun yöresi oyun türlerinde figüratif açıdan müzik birlikteliğini açıklamak ve düzenli ve düzensiz oyunlar başlığı altında olmak üzere ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Folk dances, one of the sub-headings of folklore and constituting one of the most important elements, are the indicators of cultural accumulations transferred from the historical past to the future with their music, costumes, variety of plays, structure and attitudes. Folkloric products are unthinkable without music and dance. It is known that the phenomenon of music and dance developed together, and it is no coincidence that it enriches the local people culturally. According to their music, the dances of the regions appear in two forms, regularly and irregularly. The aim of this study is to clarify these two concepts and to examine the types of folk dances played in Giresun region. The aim of this study is to examine the folk dances of Giresun region in terms of the anonymization process from a musical point of view, by using the information from the past to the present. The aim of this study is to examine the relationship between play and music by making use of traditional compilations. The research was started with the general characteristics of the region together with the literature study and examined in terms of the relations between play and music. Folk dances, which express the culture and identity of the society with their traditional features, also provide information from the past as well as being a mirror of the culture to which they belong. For this reason, recording the folk dances of Giresun region, together with and separately with music compilations, will contribute to the transfer of folk dances of Giresun region to future generations. He worked to explain the musical unity in terms of figurative aspects in the game genres of Giresun region and to deal with them under the title of regular and irregular plays.

Keywords