ÖRGÜTSEL SAPMA VE ÖRGÜTSEL GÜVEN DAVRANIŞLARI ARASI İLİŞKİLERE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 51-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; örgütsel güven algılamaları ile örgütsel sapma davranışları arasında ilişkinin söz konusu olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma ana amacına bağlı olarak sorgulanacak alt amaçları ise; katılımcıların örgütsel güven algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini tespit etmek; katılımcıların örgütsel sapma davranışları ve alt bileşenlerinin düzeylerini tespit etmek; örgütsel güven algılarının örgütsel sapma davranışlarıyla ve iki kavramın alt bileşenleri arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında örgütsel güven algısı ve alt boyutlarının, örgütsel sapma davranışları ve boyutları ile ilişkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan, ilişkisel bir model deseni kurgulanmıştır. Bu amaçla, örgütsel güven ve alt boyutları olan yöneticiye güven, iş arkadaşlarına güven ve örgüte güven değişkenleri; örgütsel sapma davranışları ve alt bileşenleri olan örgütsel ve bireysel sapma değişkenleri arasındaki olası ilişkiler irdelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu bankacılık sektöründe çağrı ve operasyon merkezi olarak faaliyet gösteren özel bir banka işletmesinde çalışan toplam 850 çalışan oluşturmaktadır. Veri elde etmek amacı ile Neveu (2004) ve Daboval vd. (1994) tarafından geliştirilmiş ölçek temel alınarak, Atuntaş ve Baykal (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “örgütsel güven ölçeği” ile Robinson ve Bennett (2000) tarafından geliştirilen “Örgütsel Sapma” ölçekleri kullanılmıştır. Toplanan verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre örgütsel güven ve örgütsel sapma davranışları arasında orta düzeyde istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte örgütsel güven duygusundaki olumlu algılamaların, örgütsel sapma davranışlarını azaltıcı yönde etkili olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Örgütsel güven algıları ile örgütsel sapma davranışları arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmada, örgütsel güven duyguları olumlu olan çalışanlarda örgütsel sapma davranışlarının daha az hissedilmesi beklenen bir sonuç olacağı düşüncesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle Örgütsel güveni destekleyen uygulamaların örgütsel yaşama destek sağlayarak, örgütsel sapma davranışlarının azalmasına da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

In this study; it is aimed to determine whether the relationship between organizational confidence perceptions and organizational deviation behaviors is related or not. The sub goal to be interrogated depending on the main purpose of the works are; To identify the levels of organizational confidence perceptions and subcomponents of participants, To determine organizational deviation behaviors and the levels of subcomponents of participants, It is to reveal whether organizational confidence perceptions are related to organizational deviation behaviors and subcomponents of two concepts. In the scope of study, a relational model design was fictionalized because it was aimed to determine whether the perception of organizational confidence and its sub dimensions were related to organizational deviation behaviors and dimensions. With this aim, the possible relation among confidence to the leader subcomponents of organizational confidence is variable work friends and organizational confidence, organizational behaviors and the variety of confidence of organizational and individual deviation is researched. The research group consists of 850 workers who work as an operation and call centre in a private banking sector. To get data, Neveu (2004) and Daboval et al (1994) scales are taken as a base on this research and the organizational confidence, translated to Turkish by Altuntaş and Baykal (2010) is used while analyzing the data, SPSS 21.0 program is used. According to the findings, it is appear that there is a statistically meaningful moderate relation between organizational confidence and organizational deviation behaviors. With this result, it is understood that the positive perceptions of organizational confidence are effective in lowering the behaviors of organizational deviation. By this research, analyzed the relation between organizational confidence perception and organizational deviation behaviors, it is thought that the organizational deviant behaviors will be an expected result to be felt less in the employees who have positive organizational confidence feelings. For this reason, we can say that the implementation which supports the organizational confidence can have positive contributions to the lowering the organizational deviation behaviors.

Keywords