ALGILANAN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2015-1
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma iş tatmini ve örgütsel sapma üzerine bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. İş tatmini, bir çalışanın işinden duyduğu memnuniyeti ifade eder. Örgütsel sapma ise her türlü örgüt normlarına aykırı olarak kasıtlı bir şekilde yapılan ve işletmeye zarar verici davranışlar olarak değerlendirilir. İş tatmini yüksek olan çalışanların örgütsel sapma davranışlarında azalma olduğu bilinmektedir. Genel literatür taraması neticesinde iş tatmini ve örgütsel sapma üzerinde sıkı bir bağ bulunduğu tespit edilmiştir. İş tatminin hangi boyutlara kadar sapma davranışlarını etkilediği ve iş tatminin belirlenmesindeki güçlükler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak iş tatminin doğru olarak belirlenebilmesi için sağlıklı bir örgüt iklimi ve aidiyet duygusu yaratabilme yeteneğinin var olmasının işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sayede iş tatmin seviyesindeki artışın örgütsel sapma davranışları üzerinde yatıştırıcı bir etki yaratacağı düşünülmektedir

Keywords

Abstract

This study aims to make an evaluation on job satisfaction and organizational deviation. Job satisfaction express to an employee's satisfaction with work. Organizational deviations are considered to be intentional and destructive behaviors contrary to the norms of any organization. It is known that employees with high job satisfaction are less likely to have organizational deviation behaviors. As a result of the general literature review, it was found that there is a strong link between job satisfaction and organizational deviation. It has been tried to determine to what extent job satisfaction affects deviation behavior and difficulties in determining job satisfaction. As a result, the ability to create a healthy organizational climate and sense of belonging in order for job satisfaction to be accurately determined has resulted in the ability to provide competitive advantage to businesses. In this view, the increase in job satisfaction level is thought to have a soothing effect on organizational deviation behaviors.

Keywords