ALGILANAN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2015-1
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-8
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma iş tatmini ve örgütsel sapma üzerine bir değerlendirme yapmayı amaçlamaktadır. İş tatmini, bir çalışanın işinden duyduğu memnuniyeti ifade eder. Örgütsel sapma ise her türlü örgüt normlarına aykırı olarak kasıtlı bir şekilde yapılan ve işletmeye zarar verici davranışlar olarak değerlendirilir. İş tatmini yüksek olan çalışanların örgütsel sapma davranışlarında azalma olduğu bilinmektedir. Genel literatür taraması neticesinde iş tatmini ve örgütsel sapma üzerinde sıkı bir bağ bulunduğu tespit edilmiştir. İş tatminin hangi boyutlara kadar sapma davranışlarını etkilediği ve iş tatminin belirlenmesindeki güçlükler tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak iş tatminin doğru olarak belirlenebilmesi için sağlıklı bir örgüt iklimi ve aidiyet duygusu yaratabilme yeteneğinin var olmasının işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayabileceği sonucuna varılmıştır. Bu sayede iş tatmin seviyesindeki artışın örgütsel sapma davranışları üzerinde yatıştırıcı bir etki yaratacağı düşünülmektedir

Keywords

Abstract

This study aims to make an evaluation on job satisfaction and organizational deviation. Job satisfaction express to an employee's satisfaction with work. Organizational deviations are considered to be intentional and destructive behaviors contrary to the norms of any organization. It is known that employees with high job satisfaction are less likely to have organizational deviation behaviors. As a result of the general literature review, it was found that there is a strong link between job satisfaction and organizational deviation. It has been tried to determine to what extent job satisfaction affects deviation behavior and difficulties in determining job satisfaction. As a result, the ability to create a healthy organizational climate and sense of belonging in order for job satisfaction to be accurately determined has resulted in the ability to provide competitive advantage to businesses. In this view, the increase in job satisfaction level is thought to have a soothing effect on organizational deviation behaviors.

Keywords


 • Appelbaum S. H., Iaconi, G.D. ve Matousek, A. (2007). “Positive and Negative Deviant Workplace

 • Appelbaum S. H., Iaconi, G.D. ve Matousek, A. (2007). “Positive and Negative Deviant Workplace Behaviors: Causes, Impacts and Solutions”, Corporate Governance, 7(5), 586-598.

 • Atan, M. ve Tekingündüz, S. (2014). Ambulans Çalışanlarının (112)Tükenmişlik, Algılanan İş Stresi ve İş Tatminlerinin Kişisel Özelliklere Göre İncelenmesi, NWSA-Social Sciences, 9(3), 54-69.

 • Avcı N., Küçükusta, D. ve Tütüncü, Ö. (2007). İşyeri Sapma Davranışı: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, Çeşme, 1-10.

 • Avcı, N. (2008). Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Ögrenme, İş Tutumları ve Örgütsel SapmaArasındaki İlişkinin Analizi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Bakan, İ. ve Büyükbeşe, T. (2008). Katılımcı Karar Verme: Kararlara Katılım KonusundaÇalışanların Düşüncelerine Yönelik Bir Alan Çalışması, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Dergişi, 13 (1) , 29-61.

 • Bennett, R. J. ve Robinson, S.L. (2003). The Past, Present, and Future of Workplace DevianceResearch. Greenberg J.S. Editör. Organizational Behavior: The State of the Science, Lawrence Erlbaum Associate, U.S.A.

 • Colbert A. E., Mount, M.K. Witt, L. A. Harter, J. K. & Barrick, M. R. (2004). “Interactive Effectsof Personality and Perceptions of the Work Situation on Workplace Deviance”, Journal of Applied Psychology, 89(4), 599-609.

 • Connolly, K. M. & Myers, J.E. (2003). “Wellness And Mattering: The Role Of Holistic Factors In Job Satisfaction”, Journal of Employment Counseling, 40(4),152-160.

 • Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt İkliminin İş tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma, ÇÜ İ.İ.B.F. Dergisi, 6(2), 23-39.

 • Demir, M. & Tütüncü, Ö. (2010). Ağırlama İşletmelerinde Örgütsel Sapma ile İşten Ayrılma Eğilimi Arasındaki İlişki, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(1), 64-74.

 • Eade, V. H. (1993). Human Resource Management in the Hospitality Industry, Gorsuch Scarisbrick Publishers, Arizona, USA.

 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojişi, Beta Basım Yayım, 8. Baskı, İstanbul.

 • Feinstein, A. H. (2001) “A Study Of Relationships Between Job Satisfaction And Organizational Commitment Among Restaurant Employees”, Research Gate Publication/313524267, 1-26.

 • Fitzgerald, W. K. (1994). The Perpetual Quest For Renewal, Personel Journal, 73(3).

 • Ford, J. & Honnor, J. (2000). “Job Satisfaction Of Community Residential Staff Serving IndividualsWith Severe Intellectual Disabilities”, Journal Of Intellectual & Developmental Disability, 25(4), 343-362.

 • Gratto, F. J. (2001). The Relationship Between Organizational Climate, and Job Satişfaction for Directors of Physical Plants. Doctoral Dişsertation, University of Florida, USA.

 • Greenberg, J. & Baron, R. A. (1997). Behavior in Organizations; Understanding and Managing the Human Side of Work (Sixth Edition). New Jersey: Prentice Hall.

 • Greenberg, J. & Baron, R. A. (2000). Behavior in Organizations, Prentice Hall, (7th Edition), New Jersey.

 • Gruys, M.L. & Sackett, P.R. (2003). “Investigating the Dimentionality of Counterproductive Work Behavior”, International Journal of Selection and Assessment, 11(1), 30-42.

 • Hom, P. W. & Kinicki, A. J. (2001). Toward A Greater Understanding of How Dissatisfaction Drives Employee Turnover, The Academy of Management Journal 44(5), 975-987.

 • İyigün, N. Ö. (2011). “Psikolojik Kontratın Örgütsel Sapma Üzerindeki Etkisinde KişilikÖzelliklerinin Rolü Ve Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Kantur D., (2010). “Emotional Motives and Attitudinal Reflections of Workplace Deviant Behavior”, The Business Review, 14(2), 70-77.

 • Keleş, H.N.Ç. (2006). İş Tatminin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkişine İlişkin İlaç Üretim ve Dağıtım Firmalarında Yapılan Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 • Kidwell R. E. & Kochanowski, S. M. (2005). “The Morality of Employee Theft: Teaching aboutEthics and Deviant Behavior in the Workplace”, Journal of Management Education, 29(1), 135-152. Luthans, F. (1994). Organizational Behavior, McGraw-Hill Inc, USA.

 • Nelson, D. L. & Quıck, J.C. (1995). Organizational Behavior: Foundations, Realities And Challenges, West Publishing Company.

 • Oshagbemi, T. (2000). Satişfaction with Co-Workers’ Behaviour, Employee Relations, 22 (1), 88- 106.

 • Örücü E., Yumuşak, S. & Bozkır, Y. (2006). Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda ÇalışanPersonelin İş Tatmini ve İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., Manisa, 13(1), 39-51.

 • Öztekin, Z. S. (2008). Orduda İş Tatmini: Subayların İş Tatminini Etkileyen Faktörler ÜzerindeKarşılaştırmalı Bir Çalışma, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • Pearson, L.C. & Moomaw, W. (2005). “The Relationship Between Teacher Autonomy And Stress,Work Satisfaction, Empowerment, And Professionalism, Educational Research Quarterly, 29(1), 37- 53.

 • Robinson, S.L. & Bennett, R.J. (1995). “A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study”, Academy of Management Journal, 38(2), 555-572.

 • Rusbelt, F., Rogers & Mainous, (1988). “Impact Of Exchange Variables On Exit, Voice, Loyalty AndNeglect: An Integrative Model Of Responses To Decline Job Satisfaction”, Academy Of Management Journal, 31(3), 599-627.

 • Sabuncuoğlu, Z. (1987). Çalışma Psikolojisi, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Bursa.

 • Sweeney, A.; Hohenshil, P.; Thomas H. & Fortune, J. C., (2002). “Job Satisfaction Among Employee Assistance Professionals: A National Study”, Journal of Employment Counseling, 39, 50-60.

 • Şahin, N. (2007). Personel Güçlendirmenin İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Dört VeBeş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Telman, N. ve Ünsal, P. (2004). Çalışan Memnuniyeti. Epsilon Yayınevi, İstanbul.

 • Trevor. C. (2001). Interactions Among Actual Ease-of-Movement Determinants and Job Satisfactionin the Prediction of Voluntary Turnover, The Academy of Management Journal, 44(4), 621-638.

 • Vardi, Y. & Wiener, Y. (1996). Misbehavior in Organizations: A Motivational Framework. Organization Science, 7(2), 151-165.

 • Volkwein, J. F. & Zhou, Y., (2003). “Testing A Model Of Administrative Job Satisfaction”, Research In Higher Education, 44(2), 149-171.

 • Yazıcıoğlu, İ. & Sökmen, A. (2007). Otel İşletmelerinin Yiyecek-İçecek Departmanlarında GörevYapan İşgörenlerin İs Tatmin Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Adana’da Bir Uygulama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,18, 73-95.

 • Yılmaz H. & Karahan, A., (2009). Bireylerin Kişisel Özellikleri Yönünden İş Doyum DüzeylerineGöre Tükenmişlikleri: Afyonkarahisar İlinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 197-214.

 • Zhao, J., Thurman, Q. & HE, N. (1999). “Sources Of Job Satisfaction Among Police Officers: A TestOf Demographic And Work Environment Models”, Academy Of Criminal Justice Sciences, 16(1), 153-172.

                                                                                                    
 • Article Statistics