Paternalist Liderlik Tarzının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2018-9
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 36-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; paternalist liderlik davranışlarının örgütsel özdeşleşme algısı üzerinde olası bir etkinin söz konusu olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında paternalist liderlik davranışları ve alt boyutlarının, örgütsel özdeşleşme algısı ve boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan, etkileşimsel bir model deseni kurgulanarak hareket edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, örgütsel özdeşleşme algısı ve alt boyutları ile paternalist liderlik ve alt boyutları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile etkileşim ise regresyon analizi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren vergi dairesindeki toplam 460 çalışan arasından ulaşılmış olan 276 adet çalışan oluşturmaktadır. Veri elde etmek amacı ile paternalist liderlik davranışlarını ölçmek amacı ile Aycan (2001) tarafından geliştirilmiş olan ve toplam 17 soru önermesinden oluşan “paternalist liderlik ölçeği” ile birlikte Mael ve arkadaşları (1992) tarafından geliştirilen “Örgütsel Özdeşleşme Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan verilerin istatistiki analizinde ise SPSS 21.0 veri analizi programı kullanılmıştır. Araştırma sonucu elde edilen bulgulara göre; paternalist liderlik davranışlarına yönelik algılamalar ile örgütsel özdeşleşme algısı arasında pozitif yönlü bir ilişki söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca paternalist liderlik davranışları ve alt bileşenlerinin, örgütsel özdeşleşme ve alt bileşenleri üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma modeli içinde yer alan Demografik özelliklerdeki farklılıkların paternalist liderlik davranışlarına yönelik algılar ve örgütsel özdeşleşme algısı üzerinde farklılık ortaya çıkartmayacağı da elde edilmiş bulgular içerisinde yer almaktadır. Genel olarak paternalist liderlik davranışlarının kurum içinde artması, örgütsel özdeşleşme algısına yönelik düşünceleri de olumlu yönde etkileyeceğini söylemek mümkün olacaktır. Bu nedenle de paternalist lider davranışlarına yönelik çalışmaların işletmeler içinde yaygınlaştırılması gerektiği olağan bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine whether paternalistic leadership behaviors have a possible effect on organizational identification perception. Within the scope of the research, an interactive model design was built since the research aims to determine whether paternalistic leadership behaviors and its sub-dimensions have an effect on the organizational identification perception and its dimensions. For this purpose, the relation and interaction between organizational identification perception and paternalistic leadership and its dimension was tried to be analyzed using correlation analysis and regression analysis. The study group is composed of 276 employees contacted out of 460 employees working in the tax office operating in Kahramanmaraş and Osmaniye provinces. "The paternalistic leadership scale of Aycan (2001), which consists of a total of 17 questions and aims to collect data and measure paternalistic leadership behaviors and "The Organizational Identification Scale" of Mael et al. (1992) were used. SPSS 21.0 data analysis program was used for the statistical analysis of the data collected. According to findings of the research, it was concluded that there is a positive relation between perceptions towards paternalistic leadership behaviors and organizational identification perception. It was also found out that paternalistic leadership behaviors and its subcomponents had a positive effect on organizational identification. Furthermore, it was concluded that differences in the demographic characteristics of the research model would not cause any difference between perceptions towards paternalistic leadership behaviors and organizational identification perceptions. In general, it can be said that the increase in paternalistic leadership behaviors in an institution is likely to affect the organizational identification perceptions positively. Therefore, works on paternalistic leadership behaviors should be disseminated in businesses as a natural consequence.

Keywords